Prof.Asoc.Dr. Rezana Konomi

Znj.Rezana Konomi (Perolla) eshte diplomuar shkëlqyer ne vitin 1990 ne Fakultetin e Drejtesise, Universiteti i Tiranes. Karrieren profesionale e ka nisur si Keshilltare Ligjore prane Zyres se Ndihmes Juridike, Tirane. Ne vitin 1995, pas provimit te kualifikimit fiton titullin Avokate dhe punon si e tille prane Kolegjit te Avokateve Tirane. Qe prej vitit 1995-2000, ka qene anetare e Dhome se Avokatise Tirane. Ka qene lektore ne Fakultetin e Drejtesise, Universiteti i Tiranes, prane Departamentit te se Drejtes Civile nga viti 1993-2000, si dhe ne Fakultetin Ekonomik Tirane. Nga ky vit dhe aktualisht eshte lektore ne disa Universitete jo Publike te Tiranes, Fakulteti Drejtesise.

Nga viti 2000-2009, ka qene Eksperte ne Institucionin e Avokatit te Popullit ne Seksionin e Organeve te Administrates Qendrore dhe Vendore. Ne vitin 2009 me Dekret te Presidentit te Republikes dhe mandatuar nga Kuvendi i Shqiperise ka ushtruar funksionin e Komisioneres ne Autoritetin e Konkurreces si dhe ka qene ZV.Kryetare e ketij Komisioni, funksion te cilin e ka kryer deri ne fund te vitit 2014. Gjate gjithe karrieres profesionale ka zhvilluar trajnime afatshkurtra dhe afatgjata, studime dhe kualifikime te ndryshme brenda dhe jashte vendit. Ka qene ne disa grupe pune qe kane punuar dhe kane kontribuar ne hartime legjislacioni ne fusha te ndryshme. Eshte autore dhe bashkeautore e disa shkrimeve me karakter studimor dhe shkencor te botuar brenda dhe jashte vendit. Autore e monografise shkencore “Rendi Etnojuridik –nga statutet tek kanunet”, si dhe disa cikle leksionesh. Ka perfunduar studimet master, me pas ato doktorale nderdisiplinore ne fushen e Antropologjise etnojuridike dhe aktualisht eshte Profesore e Associuar. Nga viti 2015 e ne vazhdim eshte Dekane e Fakultetit te Drejtesise KU “Luarasi”.

Dr. Blerina Shkurti, Përgjegjës i Departamentit të të Drejtës Private

Dr. Dorina Gjipali, Përgjegjegjës i Departamentit të të Drejtës Publike

Dr. Lorenc Stojani, Përgjegjës i Departamentit të të Drejtës Penale

Departamenti i të Drejtës Private

Staf i Brendshëm

Dr. Blerina Shkurti

Prof.Asoc.Dr. Rezana Konomi

Prof.Asoc.Dr. Helga Vukaj

Dr. Agron Lamaj

Folitjona Puravelli, MSc

Inesa Adhami, MSc

Brisilda Ademaj, MSc

Staf i Jashtëm

Prof.Dr. Juliana Latifi

Dr. Albana Shtylla

Dr.Besnik Maho

Dr.Valentina Kondili

Dr.Vitore Tusha

Dashamir Kore, MSc

Griselda Muhametaj, MSc

Silvana Ramadani, MSc

Departamenti i të Drejtës Publike

Staf i Brendshëm

Dr. Dorina Gjipali

Dr.Aleksandër Muskaj

Artan Kotro, MSc

Ernest Balili, MSc

Alba Kuçani, MSc

Lisien Damini, MSc

Staf i Jashtëm

Prof.Dr. Xhezahir Zaganjori

Prof.Asoc.Dr.Nejla Peka

Dr. Alfred Halilaj

Dr. Denar Biba

Dr.Afërdita Sokolaj

Dr.Daniel Borakaj

Dr.Renis Zaganjori

Erjon Malaj, MSc

Armand Skapi, MSc

Departamenti i të Drejtës Penale

Të Brendshëm

Dr. Lorenc Stojani

Prof.Asoc.Dr. Luan Veliqioti

Dr. Enida Bozheku

Julinda Gjika, MSc

Saimir Vishaj, MSc

Bojana Fatkoja, MSc

Të Jashtëm

Dr. Bilbil Memaj

Dr. Hasan Shkëmbi

Dr. Jonid Kazani

Dr. Marenglen Kasmi

Dr. Natalja Qano

Dr. Sandër Lleshi

Dr. Xhavit Shala

Nikoll Rica, MSc

Nazim Shtino, MSc