Fakulteti i Drejtësisë

Prof.Asoc.Dr. Rezana Konomi

Znj.Rezana Konomi (Perolla) eshte diplomuar shkëlqyer ne vitin 1990 ne Fakultetin e Drejtesise, Universiteti i Tiranes. Karrieren profesionale e ka nisur si Keshilltare Ligjore prane Zyres se Ndihmes Juridike, Tirane. Ne vitin 1995, pas provimit te kualifikimit fiton titullin Avokate dhe punon si e tille prane Kolegjit te Avokateve Tirane. Qe prej vitit 1995-2000, ka qene anetare e Dhome se Avokatise Tirane. Ka qene lektore ne Fakultetin e Drejtesise, Universiteti i Tiranes, prane Departamentit te se Drejtes Civile nga viti 1993-2000, si dhe ne Fakultetin Ekonomik Tirane. Nga ky vit dhe aktualisht eshte lektore ne disa Universitete jo Publike te Tiranes, Fakulteti Drejtesise.

Nga viti 2000-2009, ka qene Eksperte ne Institucionin e Avokatit te Popullit ne Seksionin e Organeve te Administrates Qendrore dhe Vendore. Ne vitin 2009 me Dekret te Presidentit te Republikes dhe mandatuar nga Kuvendi i Shqiperise ka ushtruar funksionin e Komisioneres ne Autoritetin e Konkurreces si dhe ka qene ZV.Kryetare e ketij Komisioni, funksion te cilin e ka kryer deri ne fund te vitit 2014. Gjate gjithe karrieres profesionale ka zhvilluar trajnime afatshkurtra dhe afatgjata, studime dhe kualifikime te ndryshme brenda dhe jashte vendit. Ka qene ne disa grupe pune qe kane punuar dhe kane kontribuar ne hartime legjislacioni ne fusha te ndryshme. Eshte autore dhe bashkeautore e disa shkrimeve me karakter studimor dhe shkencor te botuar brenda dhe jashte vendit. Autore e monografise shkencore “Rendi Etnojuridik –nga statutet tek kanunet”, si dhe disa cikle leksionesh. Ka perfunduar studimet master, me pas ato doktorale nderdisiplinore ne fushen e Antropologjise etnojuridike dhe aktualisht eshte Profesore e Associuar. Nga viti 2015 e ne vazhdim eshte Dekane e Fakultetit te Drejtesise KU “Luarasi”.

Dr. Blerina Shkurti, Përgjegjës i Departamentit të të Drejtës Private

Dr. Dorina Gjipali, Përgjegjegjës i Departamentit të të Drejtës Publike

Dr. Lorenc Stojani, Përgjegjës i Departamentit të të Drejtës Penale

Departamenti i të Drejtës Private

Staf i Brendshëm

Prof.Asoc.Dr. Rezana Konomi

Prof.Asoc.Dr. Helga Vukaj

Dr. Blerina Shkurti

Dr. Agron Lamaj

Dr. Joana Qeleshi

Anteo Papa Doktorant

Dael Dervishi Doktorant

Staf i Jashtëm

Dr. Ardiana Kalo

Dr. Dashamir Kore

DOC. Valentina Kondili

Departamenti i të Drejtës Publike

Staf i Brendshëm

Dr. Dorina Gjipali

Lisien Damini Doktorant

Dr.Aleksandër Muskaj

Dr. Entela Abduli

Dr. Brunilda Gjoka

Dr. Lola Shehu

Dr. Elira Luli

Staf i Jashtëm

Prof.Dr. Irakli Kocollari

Prof.Asoc.Dr.Elsa Dobjani

Prof.Asoc.Dr Nejla Peka

Dr. Daniel Borakaj

Dr. Elton Musa

Dr. Denar Biba

Dr. Alfred Halilaj

Dr. Natalja Qano

Dr. Eda Cela

Dr. Erion Malaj

Magj. Marsida Xhaferllari

Departamenti i të Drejtës Penale

Të Brendshëm

Prof.Asoc.Dr. Luan Veliqioti

Dr. Lorenc Stojani

Dr. Admir Belishta

Dr. Erinda Ahmetaj

Prof. Dr Sabri Hoxha

Dr. Dashnor Dervishi

Të Jashtëm

Dr. Xhavit Shala

Dr. Alfred Balla

Dr. Bilbil Memaj

Dr. Ylli Pjeternikaj

Dr. Hasan Shkëmbi

Dr. Jonid Kazani

Dr. Marenglen Kasmi

Dr. Flora Laze