1Future – jOiNEd For sUsTainability – building climate REsilient communities in WB and EU

Informacion mbi projektin

Fusha e projektit është ngritja e kapaciteteve për forcimin e kërkimit dhe mësimdhënies në fushat e lidhura me Zhvillimin e Qëndrueshëm dhe Ndryshimet Klimatike. Ky projekt financohet nga Bashkimi Evropian, në kuadrin e programit Erasmus+.

 

Projekti, i cili do të drejtohet nga Universiteti i Tiranës, Fakulteti i Ekonomisë, do të zbatohet në

partneritet me universitete në Ballkanit Perëndimor, universitete në vendet e zhvilluara të BE si dhe në bashkëpunim me partner jo akademik, si organizata jo fitimprurës dhe shoqata biznesi. Projekti, do të fokusohet në zhvillimin dhe zbatimin e zgjidhjeve për të zbutur ndikimet e ndryshimeve klimatike dhe për të krijuar një të ardhme më të qëndrueshme.

Partnerë akademik në projekt janë:

 

Partnerë jo-akademikë përfshijnë NGO nga të gjitha vendet e Ballkanit Perëndimor  pjesëmarrës në projekt, shoqata biznesi dhe njëkohësisht edhe institucione publike:  

 

Ndër komponentët kryesorë të Projektit:

 1. Ngritja e kapaciteteve kërkimore në Universitet e Ballkanit Perëndimor në sajë të krijimit të “Qendrës Kërkimore për Zhvillimin e Qëndrueshëm dhe Klimën”
 2. Krijimi i Platformës 1Future, një platformë bashkëpunimi mes universitetit, bizneseve dhe qeverisë për të arritur objektivat e Zhvillimit të Qëndrueshëm. Platforma 1Future do të jetë një strukturë e hapur, e cila do të lejojë që informacioni dhe komunikimin të rrjedhin lirshëm midis të gjithë aktorëve të përfshirë në të
 3. Ngritja e kapaciteteve për mësimdhënie në lëndë të lidhura me zhvillimin e qëndrueshëm
 4. Ofrimi i kurseve intensive për profesionistë të angazhuar në hartimin, zbatimin dhe mbështetjen e politikave për përshtatjen dhe zbutjen e ndryshimeve klimatike, të punësuar në institucione të qeverisjes qendrore, rajonale dhe lokale, organizata jofitimprurës apo dhe për përfaqësues të biznesit të interesuar për të përmirësuar aftësitë e tyre në një sërë fushash që lidhen me ndryshimet klimatike.

 

Projekti tashmë ka nisur në Prill të vitit 2023 dhe planifikohet që të zgjasë 3 vite.

 

 • 101082815-ERASMUS-EDU-2022-CBHE-STRAND-2
 • Prioriteti i BE-së: Marrëveshja e Gjelbër (ndryshimi i klimës, mjedisi dhe energjia)
 • Objektivat gjeografike: projekti shumëvendësh (rajonal).
 • Numri i partnerëve: 18
 • Numri i vendeve: 8
 • Periudha e Projektit: 01/04/2023 – 31/03/2026
 • Website i projektit: https://1future.feut.edu.al/

Njoftime ne lidhje me projektin