Si të Aplikojmë

Dokumentet për regjistrim dhe transferim

KU “Luarasi” në mënyrë periodike angazhohet të informojë dhe mirëpresë studentët e rinj, të interesuar që në fazat më të herëshme të nisjes së procedurave të aplikimit, në varësi të programeve ku ata duan të aplikojnë.

Dokumentet e nevojshme për regjistrim në programet Bachelor:

 1. Dëftesa e shkollës së Mesme e noterizuar
 2. Numri i matrikullimit të maturës shtetërore
 3. Fotokopje e noterizuar e listës së notave
 4. Kërkesë me shkrim për t’u regjistruar në Kolegjin Universitar Luarasi
 5. Fotokopje e kartës së identitetit ID
 6. Dy Fotografi 4×5

Dokumentat e nevojshme për regjistrim në programet Master:

 1. Kopje e noterizuar të diplomave të ciklit të pare që studenti ka fituar;
 2. Fotokopje e noterizuar e listës së notave të ciklit të pare;
 3. Dëftesa e shkollës së mesme e noterizuar;
 4. Fotokopje e noterizuar e dëshmisë së gjuhës së huaj në një nga qendrat e licensuara nga Ministria e Arsimit, Sportit dhe Rinisë
 5. Kërkesë me shkrim për t’u regjistruar në Universitetin “Luarasi”
 6. Fotokopje e kartës së identitetit (ID)
 7. 2 fotografi për dokumentet

Si mund të transferohem në Universitetin Luarasi?

 1. Kërkesa me shkrim për transferimin e studimeve;
 2. Vërtetim çregjistrimi nga programi i mëparshëm;
 3. Listë notash me kredite;
 4. Dëftesa e shkollës së mesme e noterizuar;
 5. Programi i plotë i studimit;
 6. Kopje kontratës së lidhur në kohën e regjistrimit të studentit në IAL-në përkatëse dhe kopje e dokumentit që vërteton zgjidhjen e kontratës;
 7. Fotokopje e kartës së identitetit (ID);
 8. 2 Fotografi për dokumentet