FAKULTETI I SHKENCAVE MJEKËSORE

Fakulteti i Shkencave Mjekësore (FSHM)

Prof. Dr. Petrit Bara

Dekan i Fakultetit të Shkencave Mjekësore
Email: petrit.bara@luarasi-univ.edu.al

Fakulteti i Shkencave Mjekësore, ofron studime të integruara të ciklit të dytë në farmaci e stomatologji, si dhe  programin  e studimit bachelor në infermieri. Ky fakultet synon të përgatisë e diplomojë profesionist të aftë në përputhje me nevojat dhe prioritetet e sistemit shëndetësor të vendit. Të diplomuarit pranë  Fakultetit të Shkencave Mjekësore do të kenë kompetencën e duhur për të konkuruar jo vetëm në tregun lokal, por edhe atë rajonal e ndërkombëtar.

 

 Formimi profesional, shkencor e praktik i studentëve mbështetet në  programe  të konceptuara sipas standarteve më të mira kombëtare e ndërkombëtare. Kurrikulat që ofrojnë këto programe studimit janë të krahasueshme me kurrikulat e vendeve të tjera europiane. Ato mbështeten në një sërë sillabusesh moderne, si dhe në gjithë elementët që kanë të bëjnë me njohjen e zbatimin e teknologjive të reja mjekësore.

 

Misioni i Fakultetit të Shkencave Mjekësore është përgatitja sa më e mirë teorike e praktike e infermierëve, stomatologëve e farmacistëve, të cilët duhet të udhëhiqen nga vlera të rëndësishme, si profesionalizmi i lartë, integriteti, dhembshuria, kompetenca, ndershmëria, etika e lartë profesionale, përgjegjësia sociale, fryma e bashkëpunimit, kumunikimi njerëzor me të sëmurët e komunitetin etj.

Synimi kryesor i këtij  programit, është përgatitja sa më e mirë e stomatologëve të ardhshëm, mbështetur në përvojat më të mira kombëtare e ndërkombëtare të mjekësisë dhe veçanërsisht të dentistrisë. Ky program studimi u mundëson të diplomuarve të integrohen lehtësisht në kulturën stomatologjike europiane, të punojnë si profesionisët të lirë në klinika stomatologjike private e publike, në sektorë promovues e prodhues të pajisjeve stomatologjike, në qendra spitalore të çdo niveli, në institucione qëndrore të shëndetit publik, në qendra kërkimore të profilit akademik, si dhe në hapësira të ndryshme akademike brenda e jashtë vendit.

 

Nr

 

 

 

Viti i parë

 

60 ETCS

1 Anatomia e Njeriut I 5
2 Kimi e përgjithshme 5
3 Fizikë 4
4 Gjenetikë 3
5 Njohuri materiale 4
6 Gjuhë e huaj- anglisht 3
7 Gjuhë latine 1
8 Psikologji dhe Sociologji 2
9 Morfologji dentare 3
10 Anatomia e Njeriut II 5
11 Kimi Organike 5
12 Biofizikë 4
13 Biologji e Pergjithshme 5
14 Shëndet Mjedisor 2
15 Biostatistikë 3
16 Informatikë e aplikuar pë shkencat mjekësore 3
17 Shkrim Akademik* / Kërkim Shkencor ne Infermieri* 3

 

Nr

 

 

 

Viti i dytë

 

ECTS

1 Dentistri Preventive 3.5
2 Fiziologji I 3.5
3 Biokimi I 4
4 Histologji I 4
5 Terapi Paraklinike 4
6 Mikrobiologji I 3
7 Protetikë Paraklinike 4
8 Imunologji dhe Alergologji 2
9 Etikë Deontologji / Mjekësi Ligjore 2
10 Dentistri Preventive 3
11  Protetikë Paraklinike 4
12 Fiziologji II 3
13 Biokimi II 4
14 Histologji II 3
15 Sëmundje te Brendeshme I 2
16  Mikrobiologji II 3
17 Terapi Paraklinike 3
18  Radiologji Orale Maksilofaciale 2
19 Dentistri në Komunitet 3

 

Nr

 

 

 

Viti i tretë

 

ECTS

1 Anatomi Patologjike I 4.5
2  Fiziologji Patologjike 3
3 Farmakologji I 3.5
4 Dentistri Konservative 1 4.5
5 Ekonomi Shëndeti*/Menaxhim Shëndetesor* 2
6 Kirurgji Paraklinike 3.5
7 Protetikë Fikse 4.5
8 Kirurgji Orale 1 4.5
9 Urgjencat Mjekësore 2
10 Anatomi Patologjike II 4.5
11  Farmakologji II 3.5
12 Kirurgji Orale 1 4.5
13  Protetikë Fikse 4
14 Dentistri Konservative 1 4
15 Sëmundje Kirurgjikale 2.5
16 Sëmundje te Brendeshme II 2.5
17  ORL+Okulistike 2.5

 

Nr

 

 

 

Viti katër

 

ECTS

1 Dentistri Konservative II 4
2 Kirurgji Orale II 5
3 Protetikë e Levizshme Parciale 4
4 Periodontologji 5
5 Ortodonci I 5
6 Neurologji / Psikiatri* 2
7 Sëmundje Infektive 2
8 Endodonti I 5
9 Ortodonci I 4
10 Kirurgji Orale II 4
11 Protetike e Lëvizshme Parciale 4
12 Periodontologji 4
13 Dentistri Pediatrike 4
14 Lazeri në Stomatologji/Hyrje ne Epidemiologji 2
15 Implantologji 2
16 Gnatologji 4
17 Pediatri  2

 

Nr

 

 

 

Viti pestë

 

ECTS

1 Endodonti II 5
2 Kirurgji Oro-Maksilofaciale 9
3 Dermatologji 3
4 Protetikë e Levizshme Totale 9
5 Mjekësi Orale 4
6 Ortodonci II 8
7 Praktika Profesionale  7

Objektivat ynë në këtë program të integruar studimi ka të bëjnë me përgatitjen e farmacistëve me formimin e duhur për tregun lokal, rajonal e ndërkombëtar, për përmirësimin e cilësisë së sektorit të kujdesit shëndetësor në Shqipëri, për motivimin e të diplomuarve në fushën e kërkimit shkencor farmaceutik si dhe për rritjen e aftësisë për tu përballur me kërkesat, standarteve dhe praktikave më të mira europiane e ndërkombëtare. Ky program studimi mbështetet në kurrikula bashkëkohore që integrojnë me kujdes formimin teorik me aftësitë praktike pwr tu shërbyer pacientëve si në shërbimet komunitare edhe ato spitalore.

 

Nr

 

 

 

Viti i parë

 

60 ETCS

1 Anatomi e Njeriut I 5
2 Histologji 5
3 Kimi e Përgjithshme e Inorganike 5
4 Fizikë 5
5 Biologji 7
6 Gjuhw e huaj 3
7 Anatomi e njeriut II 3
8 Kimi e Pwrgjithshme Inorganike 6
9 Biofizikë 4
10 Gjuhë huaj 3
11 Gjuhë Latine 3
12 Shkrim akademik*/kwrkim Shkencor nw Framaci 2
13 Biostatistikë 5
14 Informatikw 4

 

Nr

 

 

 

Viti i dytë

 

ECTS

1 Kimi Organike 5
2 Mikrobiologji 6
3 Botanikë 3
4 Kimi Analitike 6
5 Fiziologji me Elementë të Fizpatologjisë 7
6 Hyrje në farmaceutikë / Njohuri të përgjithshme mbi Legjislacionin* 3
7 Kimi Organike 7
8 Botanikë 4
9 Fiziologji me Elementë të Fizpatologjisë 6
10 Kimi Analitike 6
11 Kimi Fizike e Koloidale 7

 

Nr

 

 

 

Viti i tretë

 

ECTS

1 Analizë Farmaceutike I 7
2  Biokimi
3 Teknologji Farmaceutike  dhe Përgatitje Galenike I 4
4 Kimi Farmaceutike I 3
5  Farmakognozi dhe Fitoterapi  4
6 Analiza e Drogave Mjekësore 4
7  Njohuri mbi Sëmundjet
8 Biokimi 5
9 Teknologji Farmaceutike  dhe Përgatitje Galenike I
10 Kimi Farmaceutike I 6
11  Farmakognozi dhe Fitoterapi
12 Analiza e Drogave Mjekësore 4
13  Njohuri mbi Sëmundjet  4

 

Nr

 

 

 

Viti i katwrt

 ECTS
1 Teknologji Farmaceutike II 4
2  Përgatitje Galenike II 5
3 Kimi Farmaceutike II 5
4 Analizë Farmaceutike II 4
5 Kimi Toksikologjike 4
6 Farmakologji 5
7 Biofarmaci 3
8 Teknologji Farmaceutike II 4
9  Përgatitje Galenike II 3
10 Kimi Farmaceutike II 3
11 Analizë Farmaceutike II 3
12 Kimi Toksikologjike 4
13  Kimi dhe Shkenca e Ushqimit 5
14 Farmakologji 5
15  Biofarmaci 3

 

Nr

 

 

 

Viti pestë

 

ECTS

1 Teknologji e Përgatesave Kozmetike 5
2 Përgatitje Galenike III 5
3 Metodologji e Kërkimit Farmaceutik 5
4 Legjislacion e Menaxhim Farmaceutik 5
5 Etikë dhe Deontologji 5
6 Epidemiologji dhe Shëndet Mjedisor 5
7 Farmakologji Klinike 7
8 Praktikë Profesionale 8
9 Diploma – Provim Formimi 15

Programi i Studimit të Ciklit të Parë në Infermieri garanton arritjen e një sërë  objektivave që shinjestrojnë formimin e duhur teorik e praktik të një infermieri për të  konkuruar denjësisht në tregun e punës vendas e të huaj si dhe për tu  përballur në mënyrë të sukseshme  me kërkesat në rritje të standarteve e praktikave më të mira europiane. Programi studimit synon formimin e infermierëve me njohuritë më të mira për ushtrimin e profesionit,  për thellimin e mëtejshëm të studimeve në pragramet master shkencor e profesional të inferieristikës dhe aftësimin e duhur  për ofrimin e një shërbimi cilësor e të sigurt   në spitale, klinika e qendra shëndetësore publike e private.

 

Nr

 

 

 

Viti i parë

 

  ETCS

1 Anatomi e Njeriut 6
2 Histologji 3
3 Shkrim Akademik* / Kwrkim Shkencor nw Infermieri* 1.5
4 Fiziologji Normale 3
5 Dietologji 0
6 Biologji e Përgjithshme dhe e Aplikuar 2
7 Gjenetikë 1
8 Biokimi dhe Biokimi Klinike 3
9  Legjislacion Shëndetësor 2
10 Higjienë e Aplikuar 1.5
11 Infermieristikë e Përgjithshme 5
12  Gjuhë e Huaj Anglisht 2
13 Fiziologji Normale 1
14 Dietologji 1
15 Infermieri Klinike 1.5
16 Biofizikë 1
17 Biostatistikë 2
18 Informatikë 2
19 Sociologji e Përgjithshme dhe Mjekësore 2
20  Psikologji e Përgjithshme dhe  Mjekësore 2
21 Puerikulturë dhe  Infermieri Puerikulturë 2
22  Mikrobiologji e Përgjithshme  dhe  Klinike 2.5

 

Nr

 

Viti i dytw

ETCS
1 Anatomi Patologjike – Patologji e Përgjithshme 1.5
2  Imunologji 0.5 
3 Imunohematologji 0.5
4 Farmakologji
5 Kirurgji 1 2
6 Infermieri Kirurgji 1 1.5
7 Sëmundje të Brendshme 1 3
8 Infermieri Sëmundje të Brendshme 1 1.5
9 Pediatri 1 3
10 Infermieri Pediatri 1 1.5
11 Praktike 2 12
12 Obstetrikë-Gjinekologji 1 2
13 Infermieri Obstetrikë-Gjinekologji 1 1
14 Praktike 2 15.5
15 Sëmundje Infektive 1
16 Infermieri Sëmundje Infektive 1
17 Dermatologji 0.5
18 Infermieri Dermatologji 0.5
19 Onkologji 0.5
20 Infermieri Onkologji  0.5
21 Radiologji-Fizioterapi 1
22  Infermieri Radiologji-Fizioterapi  0.5
23 Neurologji 2
24  Infermieri Neurologji  1
25 Psikiatri 2
26 Infermieri Psikiatri

 

Nr

 

 

Viti i tretë ECTS
1 Kirurgji 2 2
2 Infermieri Kirurgji 2 1
3 Sëmundje të Brendshme 2 3
4 Infermieri Sëmundje të Brendshme 2 1.5
5 Okulistikë 0.5
6 Infermieri Okulistikë  0.5
7 Pediatri  2 2
8 Infermieri Pediatri  2 1
9 Obstetrikë-Gjinekologji 2 1
10 Infermieri Obstetrikë-Gjinekologji 2 1
11 Shëndet Riprodhues 1
12 Infermieri Shëndet Riprodhues 0.5
13 Geriatri 2
14 Infermieri Geriartri 0.5
15 Infermieri në Kushtet e Shtëpisë 0.5
16 Ekonomi Shëndeti dhe Menaxhim Shëndetësor 1
17  Formim Profesional 11
18 Pedagogji e Përgjithshme dhe Speciale 0.5
19  Praktike 12.5
20 Anestezi Reanimacion 2.5
21  Infermieri Anestezi Reanimacion 1
22 Ortopedi – Traumatologji 2.5
23 Infermieri Ortopedi Traumatologji 1
24 Shëndet Publik 3
25 Teme Diplome 7