Zëvendës Rektor për kërkimin shkencor

Prof. Asoc. Dr. Anni Dasho

Email: anni.dasho@luarasi-univ.edu.al

Me përvojë të gjatë menaxheriale rreth 20 vjecare në fushën e Teknologjisë së Informacionit në Sektorin Privat dhe atë Publik si Drejtor i Teknologjisë së Informacionit në Korporatën Elektroenergjitike CEZ Albania, Drejtor i Përgjithshëm i Teknologjisë së Informacionit në Ministrinë e Financave, Drejtor i Qendrës së Konsulencës dhe Projekteve në fushën e ICT-së në Universitetin Europian të Tiranës “UET IT Solutions”. 

Me një eksperiencë të gjatë në menaxhimin e Projekteve në fushën e IT-së në sektorin Publik dhe atë Privat si Drejtor i Përgjithshëm i Projektit: Implementimi i Sistemit të Thesarit në Ministrinë e Financave, Menaxher i Projekteve kryesore në CEZ Albania ne fushen e ICT-së dhe IT Senior Konsulent nr projekte të ndryshme në fushën e ICT-se brenda dhe jashtë vendit. 
Me një përvojë të gjatë në mësimdhënie rreth 15 vjecare, Lektore në nivelin Master, Bachelor dhe Doktorature në Universitetin Europian të Tiranës, Fakulteti i Ekonomisë dhe Teknologjisë së Informacionit, Departamenti i Teknologjisë së Informacionit, Matematikës dhe Statistikës, Lektore ne Universitetin e Tiranes, Fakulteti Ekonomik, Departamenti Informatikës së Aplikuar dhe Statistikës, etj.