Fakulteti Ekonomik

Prof. Asoc. Dr. Mateo Spaho, Dekan

Email: mateo.spaho@luarasi-univ.edu.al

Fakulteti Ekonomik ka hapur dyert në vitin 2013. Qysh atëherë ai është rritur dhe ka diplomuar me sukses breza të tërë studentësh, të cilët sot punojnë si në sektorin publik ashtu edhe në atë privat.  Diplomat e lëshuara nga ky fakultet  gëzojnë besueshmëri të lartë në tregun e   punës si brenda  ashtu edhe jashtë vendit.  Një pjesë e të diplomuarve tanë kanë patur fatin të vazhdojnë studime pasuniversitare  në shumë universitete prestigjioze të botës.

Pranë këtij fakulteti punon një trupë akademike që dallohet për profesionalizëm të lartë dhe  përvojë të spikatur akademike. Fakulteti Ekonomik ofron mundësi studimi në programet Bachelor ne fushën e Administrimit dhe Financës. Po  ashtu ai ofron programe studimi edhe në  gjashtë Mastera Profesionalë e të Shkencave.

Së shpejti pranë Luarasit do të hapet edhe cikli  i tretë i studimeve, i cili do të ofrojë mundësi për njohuri  edhe më  të thelluara në fushën e ekonomisë.  Fakulteti i Ekonomisë është një mundësi e shkëlqyer për të gjithë ata që duan të diplomohen në sektorët e finacës dhe administrimit të biznesit.  Prurjet e viteve të fundit pranë këtij fakulteti tregojnë interesin  e lartë që  kanë shpalosur maturantët shqiptarë për të  ndjekur studimet në këto fusha.

Kujt i drejtohet ky program studimi?

Tregu i punës për specialist të profilit administrim biznesi vjen në rritje dhe statistikat flasin për kërkesa të qëndrueshme që i përgjigjen dinamikës së dukshme të rritjes së ekonomisë shqiptare.

Ky program studimi i aftëson studentët për t’u punësuar në njësitë e ndryshme ekonomike, sektorët që lidhen me funksionet bazë të administrimit të biznesit si  marketing, manaxhim prodhimi, manaxhim burimesh njerezore, në sektorin privat dhe administratën publike.

Njohuritë e ofruara dhe kompetencat e marra nga ky program studimi krijojnë bazën për një karrierë kërkimore dhe akademike.

Përse duhet të regjistroheni tek ky program studimi?

Ky program studimi u drejtohet:

  • studentëve që dëshirojnë të përgatiten si administratorë biznesi të njësive ekonomike të vogla e të mesme dhe të sektorit shtetëror;
  •  studentëve që dëshirojnë të përgatiten si specialistë të aftë për vazhdimin e studimeve të mëtejshme në fushat e administrimit të biznesit;
  • personave që kanë mbaruar një program studimi dhe që dëshirojnë të përfitojnë njohuri në fushat e administrimit të biznesit.

Çfarë përmban ky program studimi?

Programi Bachelor në ”Administrim biznesi” synon dhënien e një tërësie njohurish në formimin e përgjithshëm teorik në fushën e shkencave të ekonomisë, manaxhimit, marketingut, financës dhe kontabilitetit me objektiv kryesor formimin e specialistëve të aftë për të punuar në fushën e administrimit të biznesit dhe për realizimin e studimeve të avancuara në këtë fushë.

Në përfundim të programit, studenti aftësohet për t’u punësuar në njësitë e ndryshme ekonomike, sektorët që lidhen me funksionet bazë të administrimit të biznesit si marketing, manaxhim prodhimi, manaxhim burimesh njerezore, në sektorin privat dhe administratën publike.

Bachelor BA/ Administrim Biznes

Ky program studimi përgatit specialistë të mirëfilltë për administrimin e bizneseve të fushave të ndryshme të ekonomisë. Të diplomuarit e këtij profili zotërojnë një gamë të gjerë njohurish   për gjithë problematikat e menaxhimit të bizneseve të vogla, të mesme e të mëdha si dhe për drejtimin e sukseshëm të tyre. Ky program studimi përfshin:

Nr. Viti i pare 60 ECTS
1 Mikroekonomi 6
2 Matematike I 6
3 Shkrim akademik dhe metoda kerkimi 6
4 Bazat e Kontabilitetit 6
5 Anglisht 6
6 Sociologji 6
7 Makroekonomi 6
8 Histori e Mendimit Ekonomik 6
9 Hyrje ne administrim Biznesi 6
10 Matematike II 6
Nr. Viti i dytë 60 ECTS
1 Bazat e Marketingut 6
2 Financat Publike 6
3 Menaxhimi i Burimeve Njerezore 6
4 Politikat Ekonomike 6
5 Menaxhimi i Marketingut 6
6 Statistike e Biznesit 4
7 Informatike 6
8 Paraja dhe Bankat 6
9 Menaxhimi I SME 6
10 Investime 4
11 Kontabilitet Drejtimi 4
Nr. Viti i tretë 60 ECTS
1 Strategji Biznesi 6
2 Tregje Financiare 6
3 Menaxhimi I Inovacioneve 6
4 Sjellje Organizative 6
5 Politika Financiare dhe Monetare 6
6 Menaxhimi i Operacioneve 6
7 Biznes Nderkombetar 6
8 Psikologji Marketingu/E Drejta Administrative 6
9 Praktike Profesionale 6
10 Punim Diplome 6

Përse duhet të regjistroheni tek ky program studimi?

Programi është i ndërtuar mbi nevojat e përditshme të pozicioneve konkrete të punës në lidhje me financat dhe bankat, I cili ofron praktika në sistemin bankar, të sigurimeve dhe institucioneve financiare më në zë në Shqipëri.

Ky program studimi i aftëson studentët për t’u punësuar në njësitë e ndryshme ekonomike kryesisht në sektorin e financës, bankës, si ne sektorin privat ashtu edhe administratën publike.

Njohuritë e ofruara dhe kompetencat e marra nga ky program studimi krijojnë bazën për një karrierë kërkimore dhe akademike.

Kujt i drejtohet ky program studimi?

Ky program studimi u drejtohet:

  • studentëve që dëshirojnë të përgatiten si specialistë të sektorit të financë-bankës të njësive ekonomike të vogla e të mesme, bankave dhe të sektorit shtetëror.
  • studentëve që dëshirojnë të përgatiten si specialistë të aftë për vazhdimin e studimeve të mëtejshme në fushat e administrimit të biznesit;
  • personave që kanë mbaruar një program studimi dhe që dëshirojnë të përfitojnë njohuri në fushat e financave dhe bankave

Çfarë përmban ky program studimi?

Programi Bachelor në ”Financë – Bankë” synon dhënien e një tërësie njohurish në formimin e përgjithshëm teorik në fushën e ekonomisë, manaxhimit, financës dhe bankës me objektiv kryesor formimin e specialistëve bazë të aftë për të punuar si specialistë bazë finance dhe banke dhe për realizimin e studimeve të avancuara në këtë fushë.

E vecanta e këtij programi lidhet me gërshetimin konkret të njohurive të fituara në fushën akademike me aspektin praktik të profilit të punës në sektorin e financës dhe atë të bankës.

Në përfundim të programit, studenti aftësohet për t’u punësuar në njësitë e ndryshme ekonomike si ne sektorin privat kryesisht në sektorin e financës, bankës, ashtu edhe në administratën publike.

Programi i Studimit ``Bachelor në Financë Bankë``

Bachelor BA/ Financë – Bankë

Ky program synon të përgatisë ekonomistë të specializuar në fushat e financës dhe kontabilitetit. Ai   ka për qëllim të  përgatisë studentët me nocionet bazë te auditimit,  si dhe te fuksionimit te kompanive te Sigurimeve. Bota e financës, sidomos në vendin tonë pritet të ketë një zhvillim të vrullshëm në vitet e ardhshme. Ky program studimi përfshin:

Nr. Viti i pare 60 ECTS
1 Mikroekonomi 6
2 Matematike I 6
3 Shkrim akademik dhe metoda kerkimi 6
4 Bazat e Kontabilitetit 6
5 Anglisht 6
6 Sociologji 6
7 Makroekonomi 6
8 Histori e Mendimit Ekonomik 6
9 Hyrje ne administrim Biznesi 6
10 Matematike II 6
Nr. Viti i dytë 60 ECTS
1 Kontabilitet Financiar 6
2 Financat Publike 6
3 Bazat e se Drejtes 6
4 Menaxhim Strategjik 6
5 Drejtim Marketingut 6
6 Statistike e Biznesit 4
7 Informatike 6
8 Paraja dhe Bankat 6
9 Menaxhimi i Operacioneve 6
10 Investime 4
11 Kontabilitet Kosto 4
Nr. Viti i tretë 60 ECTS
1 Drejtim Portofoli 6
2 Tregje dhe Institucionet Financiare 6
3 Menaxhim Risku 6
4 E drejta Financiare dhe Bankare 6
5 Drejtim Bankar 6
6 Kontabilitet Drejtimi 6
 7 Standardet Nderkombetar Bankare dhe Financiare 6
8 Analize Raportesh Financiare/Mbikqyrje Bankare 6
9 Praktike Profesionale 6
10 Punim Diplome 6

 DEPARTAMENTET    

Departamenti Financë Bankë  

Përgjegjës i Departamentit: Prof.Dr. Ëngjëll Pere   

Personeli Akademik

Staf i brendshëm     Staf i jashtëm 2017 – 2018
Nr. Emër mbiemër Titulli/Grada   Nr. Emër mbiemër Titulli/Grada
1 Ëngjëll Pere Prof.Dr    1 Valentina Sinaj Prof.Dr.
2 Mateo Spaho  Prof.Asoc.Dr.    2 Altin Idrizi Prof.Asoc.Dr
3 Leonard Boduri Dr.    3 Fatos Cucoli Dr.
4 Erion Saraçi Dr.    4 Holtiana Bello Dr.
5 Resina Pllaha MSc    5 Xhevdet Kopani Dr.
6 Fabian Pjetri MSc    6 Ilir Bajraba MSc
7 Ervin Terziu MSc    7 Marjeta Balaj MSc
        8 Minire Vako MSc
        9 Agena Mema MSc
        10 Andi Habilaj MSc
        11 Brunilda Neli MSc
        12 Erald Hysa MSc
        13 Idlir Gjata MSc
        14 Jona Bajraba MSc
        15 Kleida Haxhi MSc
        16 Leonard Bego MSc
        17 Lorena Pashollari MSc
        18 Naim Hasa MSc

Departamenti Administrim Biznesi             

Përgjegjës i Departamentit: Dr. Aelita Mani                   

Personeli Akademik        

Staf i brendshëm   Staf i jashtëm 2017 – 2018
Nr. Emër mbiemër Titulli/Grada   Nr. Emër mbiemër Titulli/Grada
1 Aelita Mani Dr.   1 Elvira Fetau Prof.Asoc.Dr
2 Irida Miko Dr.   2 Nada Krypa Prof.Asoc.Dr
3 Manjola Duli Dr.   3 Elsa Gega Dr.
4 Krist Bakiu MSc   4 Eralda Shore Dr.
5 Nives Lamçe  MSc   5 Evarist Beqiraj Dr.
6 Afrim Osmani MSc   6 Vaeld Zhezha Dr.
        7 Arjeta Mustafa MSc
        8 Aurela Braholli MSc
        10 Eni Xheko MSc
        11 Olda Çiço MSc
        12 Roland Bejko MSc
        13 Venera Xhillari MSc

Departamenti i Ekonomiksit             

Përgjegjës i Departamentit:  Prof.Asoc.Dr. Leontiev Çuçi         

Personeli Akademik

Staf i brendshëm   Staf i jashtëm 2017 – 2018
Nr. Emër mbiemër Titulli/Grada   Nr. Emër mbiemër Titulli/Grada
1 Leontijev Çuçi Prof.Asoc.Dr.    1 Sulo Hadëri  Prof.Dr
2 Luljeta Minxhozi Prof.Dr.    2 Enkelejd Avdyli Dr.
3 Ago Nezha Prof.Dr.    3 Ergita Kokaveshi Dr.
4 Stefan Qirici Prof.Asoc.Dr.    4 Etis Jorgji Dr.
5 Alma Delija Dr.    5 Etleva Koni Dr.
6 Ledia Sula Dr.    6 Areta Cuku MSc
7 Leudita Ademi MSc    7 Dorian Koçi MSc
         8 Erion Çela MSc
         9 Flora Laze MSc
        10 Gedeon Dudushi MSc