Njesia e Brendshme e Sigurimit të Cilësisë

1.Baza ligjore

Njesia e Brendshme e Sigurimit të Cilësisë e bazon veprimtarinë e saj në:

  1. Ligjin e Arsimit të Lartë në Republiken e Shqiperisë, Nr.80/2015; Date 22.07.2015; Neni 103 dhe 104, 106
  2. Statutin e Kolegjit Universitar “Luarasi”; Nenin 74
  3. Dokumenta te ASCAL-it

2.Përgjegjësit kryesore për cilesinë në nivel institucional

  • Në nivel institucional përgjegjës për  cilesinë  janë subjektet e meposhtme:
  • Senati i universitetit
  • Rektori
  • Njesia e Brendshme e Sigurimit të Cilesise (NJBSC)
  • Grupet e Vleresimit të Brendshëm (GVB)
  • Dekani