ERASMUS +

Kriteret që duhet të plotësohen nga studenti për t’u pranuar në Programin e shkëmbimit Erasmus+:

  • Mesatarja e notave duhet të jetë mbi 8.
  • Niveli i Anglishtes duhet të jetë i rrjedhshëm.
  • Letër motivimi.
  • Intervistë me gojë e studentit e vlerësuar nga komisioni vlerësues në Luaras.