Datat e Sezonit

NË BAZË TË KALENDARIT AKADEMIK 2017-2018 SHPALLIM DATAT E PROVIMEVE PËR SEZONIN E SHKURTIT

Bachelor në Drejtësi

 

 

VITI AKADEMIK 2017-2018 – SEMESTRI I PARË

DATAT PËR SESIONIN E PROVIMEVE TË DIMRIT

Viti I

 

Nr. Lënda Grupi Data Ora Salla
1 E Drejtë Civile

(Pjesa e përgjithshme)

1 20/02/2018 10.00 AUD. 1
2+3 21/02/2018 10.00 AUD. 1
2 Teoria e shtetit 1 01/03/2018 10.00 AUD.1
2+3 02/03/2018 10.00 AUD. 1
3 Histori e Institucioneve &Histori e Shtetit dhe e së Drejtës në Shqipëri 1 23/02/2018 10.00 AUD. 1
2+3 24/02/2018 10.00 AUD. 1
4 E Drejta Penale (Pjesa e. Përgjithshme). 1+2+3 16/02/2018 10.00 AUD.1+2
5 Gjuhë e huaj-Anglisht 1+2+3 12/02/2018 10.00 AUD.1+2

                                 

Viti II

 

Nr. Lënda Grupi Data Ora Salla
1. E Drejta e Punës &Sigurimet Shoqërore   21/02/2018 10.00 AUD. 2
2. E Drejtë Administrative 1+2+3 26/02/2018 10.00 AUD. 2
3. E Drejtë Penale (Pjesa e Posacme) 1 16/02/2018 10.00 AUD. 2
2+3 17/02/2018 10.00 AUD. 2
4. E Drejtë Romake 1+2+3 02/03/2018 10.00 AUD. 2
5. E Drejtë e Detyrimeve 1 12/02/2018 10.00 AUD. 2
2+3 13/02/2018 10.00 AUD. 2

 

Viti III

 

Nr. Lënda Grupi Data Ora Salla
1. Procedurë Civile 1 16/02/2018 10.00 AUD. 3
2+3 17/02/2018 10.00
2. Procedurë Penale 1+2 19/02/2018 10.00 AUD. 3
3. Filozofi e së Drejtës 1+2 26-27/02/2018 10.00 AUD. 3
4. E Drejta Ndërkombëtare Publike 1 12/02/2018 10.00 AUD. 3
2 13/02/2018 10.00 AUD. 3

 

Shënim:

  • Provimet fillojnë në orën 10.00.0

                                                                                       

                                                                    DEKANI

                                                                   Prof. Asc. Dr. Rezana KONOM

 

 

 

Bachelor “Financë – Bankë” 

DATAT E PROVIMEVE PËR SEZONIN E SHKURTIT 2018

VITI I PARË FINANCË BANKË

1.  Mikroekonomi Data 12.02.2018    Ora 09:00 Leksioni 3
2.  Matematike 1 Data 16.01.2018 Ora 10:00     Leksioni 3
3.  Shkrim Akademik                              Data 19.02.2018                    Ora 10:00 Leksioni 3
4.  Bazat e Financës       Data 23.02.2018 Ora 12:00 Leksioni 2
5.  Bazat e Kontabilitetit Data 27.02.2018 Ora 10:00 Leksioni 3
6.  Anglisht  Data 01.03.2018 Ora 09:00 Leksioni 1

DATAT E PROVIMEVE PËR SEZONIN E SHKURTIT 2018

VITI I DYTË FINANCË BANKË

1.  Menaxhim Strategjik                       Data 12.02.2018 Ora 10:00 Leksioni 2
2.  Financa Publike                                   Data 16.02.2018     Ora 10:00 Leksioni 2
3.  Informatikë                                              Data 19.02.2018                     Ora 10:00 Laborator
4.  Statistike Biznesi                                   Data 23.02.2018                     Ora 10:00 Leksioni 3
5.  Kontabilitet Financiar                          Data 27.02.2018 Ora 12:00 Leksioni 1/2
6.  Bazat e se Drejtes Data 02.03.2018 Ora 09:00 Leksioni 3

DATAT E PROVIMEVE PËR SEZONIN E SHKURTIT 2018

VITI I TRETË FINANCË BANKË

1. Kontabilitet Drejtimi             Data 12.02.2018 Ora 10:00 Leksioni 1
2. E Drejta Bankare dhe Financiare           Data 16.02.2018     Ora 10:00 salla kati 4
3. Menaxhim Risku Data 20.02.2018 Ora 10.00 Leksioni 3
4. Drejtim Bankar Data 23.02.2018 Ora 10:00 Leksioni 1
5. Drejtim  Portofoli                                     Data 27.02.2018                     Ora 10:00 Leksioni 1

 M I R A T O I

D E K A N I

Prof.As.Dr. Mateo SPAHO

Bachelor “Administrim Biznesi”

DATAT E PROVIMEVE PËR SEZONIN E SHKURTIT 2018

 VITI I PARË (ADMINISTRIM BIZNES)

1. Mikroekonomi Data 12.02.2018 Ora 12:00 Leksioni 3
2. Matematike 1 Data 16.02.2018                    Ora 10:00     Leksioni 3
3. Shkrim Akademik                          Data 19.02.2018                    Ora 12:00 Leksioni 3
4. Bazat e Financës       Data 23.02.2018 Ora 10:00 Leksioni 3
5. Bazat e Kontabilitetit Data 27.02.2018 Ora 10:00 Leksioni 3
6. Anglisht  Data 01.03.2018 Ora 12:30 Leksioni 1

DATAT E PROVIMEVE PËR  SEZONIN E  SHKURTIT  2018

VITI I DYTË ADMINISTRIM BIZNES

  1. Politikat Ekonomike  Data 13.02.2018 Ora 10:00 Leksioni 3
  2. Financa Publike                            Data 16.02.2018     Ora 10:00 Leksioni 1
  3. Informatikë                                   Data 19.02.2018                    Ora 10:00 Laborator
  4. Statistike Biznesi                           Data 23.02.2018                   Ora 10:00 Leksioni 3
  5. MBNJ              Data 27.02.2018                    Ora 10:00 Leksioni  Kati 4
  6. Menaxhimi  SME Data 01.03.2018                    Ora 10:00 Leksioni 2

DATAT E PROVIMEVE  PËR  SEZONIN  E SHKURTIT  2018

VITI I TRETË ADMINISTRIM BIZNESI

  1Sem. Special/Ekonomine Shqiptare&Boterore Data 14.02.2018 Ora 10:00 Leksioni 3
  2. Politikat Financiare &Monetare         Data 19.02.2018 Ora 10:00 Leksioni 2
  3.  Strategji Biznesi Data 23.02.2018 Ora 10:00 Lex 2/Kati Drejtesise
 4. Sjellje Organizative Data 27.02.2018 Ora 10:00 Lex 2/Kati Drejtesise
 5. Menaxhim Inovacionesh Data 02.03.2018 Ora 10:00 Leksioni 3

  M I R A T O I

D E K A N I

Prof.As.Dr. Mateo SPAHO

 

Master Shkencor “E drejtë Civile dhe Tregtare”

VITI I

Nr Lënda Data Ora Salla
1. ANTROPOLOGJIA E LIGJIT 12.02.2018 16.00 Lex 2
2. NJOHJA DHE EKZEKUTIMI I VENDIMEVE 21.02.2018 16.00 Lex 1
3. E DREJTA EUROPIANE 01.03.2018 16.00 Lex 1
4. ÇËSHTJE TË SË DREJTËS KUSHTETUESE 16.02.2018 16.00 Lex 2

D E K A N I

                                                                                                Prof.As.Dr. Rezana KONOMI

 VITI II

Nr Lënda Data Ora Salla
 

1.

E DREJTE BANKARE 12.02.2018 15.00 Lex 1
 

 

2.

TE DREJTAT E NJERIUT 22.02.2017 16.00 Lex 1
 

3.

E DREJTË BIZNESI 16.02.2018 13.00 Lex 1
 

4.

E DREJTE FALIMENTI  02.03.2018  13.00 Lex 1

D E K A N I

                                                                                                Prof.As.Dr. Rezana KONOM

Master i Shkencave në të “Drejtë Penale”

 VITI I

Nr Lënda Data Ora Salla
 

1.

KRIMINALOGJI 01.02.2018  15.00  Lex 1
2. E DREJTA PENALE STUDIME TE THELLUARA  19.02.2018  16.00  Lex 1
 

3.

PSIKIATRI GJYQSORE  02.03.2018  16.00  Lex 3
4. CESHTJE TE DREJTESISE KUSHTETUESE  23.02.2018  16.00  Lex 1

D E K A N I

                                                                                                Prof.As.Dr. Rezana KONOMI

 VITI II

Nr Lënda Data Ora Salla
 

1.

TE DREJTAT E NJERIUT 22.02.2018 16.00 Lex 1
 

 

2.

VEPRAT PENALE NE FUSHEN E EKONOMISE 16.02.2018 16.00 Lex 1
 

 

3.

CAKTIMI I DENIMEVE 16.03.2018 16.00 Lex 1
 

 

4.

E DREJTE NDERKOMBETARE PENALE 02.03.2018 16.00 Lex 2

D E K A N I

                                                                                                Prof.As.Dr. Rezana KONOMI

Master Shkencor “Menaxhim Ekzekutiv”

 

Master Shkencor “Bankat dhe Tregjet Financiare”