Master Shkencor

Cikli i dytë i studimit, Fakultetit Ekonomik

Kriteret për regjistrim  në programet e studimit të ciklit të dytë

Master i Shkencave  dhe Master Profesional në SHLUJ “LUARASI”

  1. Kanë të drejtë pë t’u regjistruar në ciklin e dytë të studmit, studentët tё cilёt zotёrojnё njё diplomё qё vërtetojnë përfundimin e studimeve të ciklit të parë, ata persona që zotërojnë një diplomë tjetër studimi të fituar jashtë vendit, të vlerësuar ekuivalente me të, ose ata persona që zotërojnë një diplomë qё vërteton përfundimin e studimeve të ciklit të dytë ose të ciklit të tretë kanë mundësinë të aplikojnë për t’u pranuar në programet e studimit të ciklit të dytë që ofron SHLUJ “Luarasi”.

  2. Përzgjedhja e kandidatëve bëhet nga një komision i caktuar nga dekanati mbështetur në dokumentacionin e paraqitur si dhe nëpërmjet intervistës.
  3.  Dokumentacioni i domosdoshëm për regjistrim në këtë cikël studimi është:
  • kopje e noterizuar e diplomës së studimeve universitare dhe listës së notave;
  • kopje e letërnjoftimit ID;
  • kontrata e regjistrimit.

 

[su_button url=”http://www.luarasi-univ.edu.al/wp-content/uploads/2014/07/FORMULAR-APLIKIMI-MASTER.pdf” target=”blank” style=”flat” background=”#93dbee” size=”5″ wide=”yes” center=”yes” radius=”0″ icon=”icon: angle-right”]FORMULAR APLIKIMI MASTER[/su_button]

Për më shumë informacion, ju lutem na shkruani në adresën e emailit : info@luarasi-univ.edu.al

ose telefononi në : 0696026900