KURSE PROFESIONALE – Ekspert i integruar në fushën e krimit kibernitik (Juriste dhe IT)

  Ekspert i integruar në fushën e krimit kibernitik (Juriste dhe IT)
 
Ne kushtet kur krimi kibernitik po avancn dita dites profilizimi per zbulimin dhe hetimin e tij eshte nje avantazh per cdo jurist dhe IT ne aspektin procedurial dhe material. Tregu actual eshte ne fillesat e tij dhe ekspertet jane te paket. Per kete qellim ofrohet ky kurs si avantazh per ndjekesit ne raport me aspiratat e tyre per ta ushtruar nje profilizim te tille ne institucionet shteterore dhe apo ato private.
 
Kursi do te ofroje:
 
·        Aspekte juridiko penale materiale të krimit kompjuterik. Format klasike të inkriminimit.
·        Veprat penale të kryera përmes sistemeve kompjuterike si dhe veprat penale që kanë objekt material të dhënat në sistemet kompjuterike
·        Aspektet juridiko proceduriale të hetimit të krimit kompjuterik dhe  të administrimit të provave kompjuterike.
·        Aspektet procedurale të krimit kompjuterik në juridiksionin kombëtar
·        Juridiksioni
·        Kompetenca lëndore për hetimin e krimit kompjuterik
·        Detyrimi për paraqitjen e të dhënave kompjuterike (Neni 191/a KPrP)
·        Sekuestrimi i të dhënave kompjuterike (Neni 208/a KPrP)
·        Ruajtja e përshpejtuar dhe mirëmbajtja e të dhënave kompjuterike (Neni 299/a KPrP)
·        Ruajtja e përshpejtuar dhe zbulimi i pjesshëm i të dhënave kompjuterike (Neni 299/b KPrP). Përgjimi të dhënave kompjuterike ( Neni 221 KPrP ~ Neni 21 Konv
·        Mbledhja e të dhënave në kohë reale
·        Aspekte procedurale të bashkëpunimit ndërkombëtar në hetimin e krimit kompjuterik
·        Parimet e përgjithshme dhe fryma e bashkëpunimit ndërkombëtar
·        Ndihma reciproke
·        Sovraniteti shtetëror dhe marrja e provave ndërkufitare
·        Provat kompjuterike