KURSE PROFESIONALE – Eksperte – ne njohjen dhe funksionimin e organeve te qeverisjes vendore 

 ·        Njohja e kuadrit ligjor e nenligjor, qe rregullon veprimtarine dhe funksionimin e organeve të pushtetit vendor. Këndveshtrimi I tyre si organe Kushtetuese dhe si organe te pavarura.
·        Ekspertizë e dispozitave më të përdoruara por edhe më të atakuara.
Kuptimi i aktit administrativ sipas akteve organike dhe Kodit te procedures Administrative.
·        Procedimi Administrativ dhe Parimet e Te drejtes Administrative, pjese e procedimit administrativ.
·        Ekspertizë mbi aktin administrativ dhe risqet e tij per te qene i pavlefshëm e me pasoja për palët. Efektet e dëmit jashtëkontraktor. Kuptimi i juridiksionit dhe i kompetences në funksion të aktit administrative. Detajim i kompetencave se veta te strukturave vendore
·        Kompetencat mbi planifikim e territorit.
·        Mbi funksionin vendor dhe politikat e strehimit. Mbi sherbimet publike. Kompetencat vendore mbi transportin publik. Miradministrimi i financave vendore.Menaxhimin i aseteve dhe pasurive te paluajtshme publike vendore Risqet ne funksion te auditimit te jashtem te perputhshmerise dhe pajtueshmerise
Eksperenca dhe shembuj konkrete nga  inisiativa dhe deri ne miratim te akteve te keshillave te njesive vendore.
Miratimi i rregulloreve baze te mirfunksionimin te organeve perkatese vendore.