Kalendari i Kurseve

Kursi profesional: Ekspert në Investigim dhe Polici Gjyqësore” – fillon në datën 1 Mars 2018

 

Kursi profesional: Ekspertë në inspektim dhe vlerësimin ligjor të pasurive të paluajtshme” –  së vijim shpejti dhe ky kurs

 

 

Ekspert në investigim dhe Polici Gjyqësore

Pas mbarimit te studimeve ne Drejtesi, keshilla me e mire eshte profilizimi ne nje fushe specifike, permes marrjes se njohurive te avancuara. Profili penal eshte nje profil prestigjoz dhe qe percon integritet dhe mbetet nje ekspertize me shume prespektive ne organet ligjzbatuese sic eshte institucioni i Prokurorise, Ministria e Puneve te brendshme, Policia e Shtetit. Ndjekja e kursit do te ishte avantazh per kedo qe do te ndjeki karieren brenda strukturave te ketyre institucioneve si Oficer i Policise Gjyqesore dhe apo drejtues i strukturave ligjzbatuese.
Kliko ketu>

Ekspert i integruar në fushën e krimit kibernitik (juriste dhe IT)

Ne kushtet kur krimi kibernitik po avancn dita dites profilizimi per zbulimin dhe hetimin e tij eshte nje avantazh per cdo jurist dhe IT ne aspektin procedurial dhe material. Tregu actual eshte ne fillesat e tij dhe ekspertet jane te paket. Per kete qellim ofrohet ky kurs si avantazh per ndjekesit ne raport me aspiratat e tyre per ta ushtruar nje profilizim te tille ne institucionet shteterore dhe apo ato private.

 

Ekspertë në inspektim dhe vlerësimin ligjor të pasurive të paluajtshme

Per cdo jurist e student qe synon te marre njohuri te spikatura e te ndjehet ekspert ne fushen e vleresimit dokumentar e ligjor te pasurive te paluajtshme, aseteve me perspektiven e ushtrimit te profesionit te avokatit, noterit, ndermjetesit, etj dhe apo si specialist dhe inspektor ne institucionet e trajtimit te pronave si ATP dhe ZRPP, ofrohet kursi 5 javor i cili do tju sjelle ekspertizen me te mire te trajnimit.

Eksperte – ne njohjen dhe funksionimin e organeve te qeverisjes vendore 

 

Njohja e kuadrit ligjor e nenligjor, qe rregullon veprimtarine dhe funksionimin e organeve të pushtetit vendor. Këndveshtrimi I tyre si organe Kushtetuese dhe si organe te pavarura. 

Ekspertizë e dispozitave më të përdoruara por edhe më të atakuara. 

Kuptimi i aktit administrativ sipas akteve organike dhe Kodit te procedures Administrative.Procedimi Administrativ dhe Parimet e Te drejtes Administrative, pjese e procedimit administrativ. 

Ekspertizë mbi aktin administrativ dhe risqet e tij per te qene i pavlefshëm e me pasoja për palët. Efektet e dëmit jashtëkontraktor. Kuptimi i juridiksionit dhe i kompetences në funksion të aktit administrative.

Detajim i kompetencave se veta te strukturave vendore 

Kompetencat mbi planifikim e territorit.

Mbi funksionin vendor dhe politikat e strehimit. Mbi sherbimet publike. Kompetencat vendore mbi transportin publik. Miradministrimi i financave vendore.Menaxhimin i aseteve dhe pasurive te paluajtshme publike vendore Risqet ne funksion te auditimit te jashtem te perputhshmerise dhe pajtueshmerise  

Eksperenca dhe shembuj konkrete nga  inisiativa dhe deri ne miratim te akteve te keshillave te njesive vendore.

Miratimi i rregulloreve baze te mirfunksionimin te organeve perkatese vendore.

 Ekspert në auditimin e jashtëm dhe sistemet e kontrollit juridiko financiar

Te jesh auditues ligjor – auditues i jashtem eshte nje suplement njohurish dhe ekspertize e vecante e cila do te shtonte integritetin profesional te cdo frekuentuesi ne raport me profile e profesione te tjera si edhe avantazhin per te qene mbi palet.
Te jesh auditues i jashtem do te thote te dish te orientohesh per riskun qe mund te prodhojne procese te ndryshme ligjore, financiare, ekonomike. Te zbatosh ligjin dhe te zbulosh demet e shkaktuara apo pasojat e ardhura.
Kliko ketu>