NJOFTIM PËR VENDE TË LIRA PUNE PËRGJEGJËS I DEPARTAMENTIT “ADMINISTRIM BIZNESI”, UNIVERSITETI “LUARASI”

NJOFTIM PËR VENDE TË LIRA PUNE PËRGJEGJËS I DEPARTAMENTIT “ADMINISTRIM BIZNESI”, UNIVERSITETI “LUARASI”

Universiteti “Luarasi”, konform përcaktimeve të Ligjit nr. 80/2015, datë 22.07.2015 “Për arsimin e lartë dhe kërkimin shkencor në institucionet e arsimit të lartë në Republikën e Shqipërisë”, dhe Statutit të Universiteti “Luarasi”, shpall njoftimin për konkurim të hapur, për Përgjegjës i Departamentit “Adminisitrim Biznesi”.

 

Kritere të përgjithshme që duhet të plotësoj/në kandidati/ët

 

 • Të jetë shtetas shqiptar me zotësi të plotë për të vepruar
 • Të zotërojë aftësitë e nevojshme profesionale për vendin e punës për të cilin konkuron;
 • Të jetë i aftë të garantoj standardin e cilësisë dhe efikasitetin në mësimdhënie.
 • Të ketë aftësinë e punës në grup dhe të komunikimit profesional me kolegët dhe studentët;
 • Të mos jetë i dënuar me vendim të formës së prerë të Gjykatës për kryerjen e një vepre penale si dhe të mos jetë person nën hetim;
 • Të jetë i aftë nga ana shëndetësore;
 • Të ketë eksperiencë në punë.

 

Kriteret bazë:

 1. Të jetë diplomuar në Fakultet Ekonomie;
 2. Të ketë, minimumi,  Gradën PhD, “Doktor i Shkencave” në ekonomi;
 3. Të ketë punuar mbi 3 – vjet si pedagog i brendshëm në Arsimin e Lartë Universitar
 4. Të zotërojë gjuhën Angleze me shkrim dhe të folur.

 

Dokumentacioni i kërkuar

 • Kërkesë me shkrim drejtuar Universitetit “Luarasi”
 • Fotokopje të diplomave dhe të çertifikatës/ave së notave të noterizuar/a. (Diplomat të cilat janë marrë jashtë vendit, duhet të jenë të njohura paraprakisht pranë institucionit përgjegjës për njehsimin e diplomave sipas legjislacionit në fuqi).
 • Dy letra rekomandimi dhe të paktën një nga letrat të jetë nga punëdhënësi / drejtuesi i fundit nëse ka një të tillë;
 • Nëse ka pervoje të mëparshme në mësimdhënie, një nga letrat e rekomandimit të jetë nga titullari i IAL;
 • Fotokopje të dëshmive e kualifikimeve të ndryshme, si dhe të publikimeve e të pjesëmarrjeve në Konferenca Shkencore.
 • Fotokopje të kartës së identitetit, ose ndonjë dokumenti tjetër identifikimi;
 • Fotokopje të librezës së punës, nëse ka, apo vetëdeklarim punësimi ose vetëdeklarim si i punësuar;
 • Fotokopje e noterizuar e dëshmisë së zotërimit të gjuhës së huaj;

 

Skualifikohen dhe nuk kalojnë në fazën e dytë, thirrjen në intervistë, ata aplikantë të cilët paraqesin dokumenta të pa noterizuara, ose kanë mangësi në dokumentacionin e kërkuar.

 

Dokumentat duhet të dorëzohen përmes shërbimit postar ose dorazi në adresën:

           Universiteti “Luarasi”, Tiranë.

         Adresa: Rruga e Elbasanit, Nd. 59, H.1

               Njësia Administrative Nr.2, Kodi Postar 1010

               Tiranë, Shqipëri

                 Aplikim për Staf Akademik në Universitetin “Luarasi”

 

Afati për aplikime dhe dorëzimin e dokumentave është nga data 29.02.2024 deri më datë 30.04.2024 .

 

Për më shumë informacion ju lutem kontaktoni:

Zyrën e Burimeve Njerëzore të Universitetit “Luarasi” në adresen:

Email: hr@luarasi-univ.edu.al