Partneret

Ekspertet e angazhuar ne Qendren “FAB” kane nje përvojë të gjerë në shkrimin dhe menaxhimin e projekteve në kuadër të programeve kombëtare dhe ndërkombëtare  të realizuara me partner lokal dhe të huaj ku vlen të listohen bashkpunimet e meposhtme me:

  • Institutin e Policisë dhe Sigurisë në Bremen,
  • Universitetin e Burgenland në Austri,
  • Qendra George Marshall,
  • Këshilli i Lartë i Drejtësisë dhe Autoriteti i Mbikqyrjes Financiare.