POZICIONE VAKANTE PRANË FAKULTETIT TË SHKENCAVE MJEKËSORE

POZICIONE VAKANTE PRANË FAKULTETIT TË SHKENCAVE MJEKËSORE

FAKULTETI I SHKENCAVE MJEKËSORE

 

Përshkrimi i vendit të punës

 

Personeli akademik me kohë të plotë apo të pjesshme që do të punësohet do të anagazhohet në mësimdhënie në programin e integruar të studimeve të ciklit të dytë “Master i Shkencave” në “Farmaci”, në Departamentin e Farmacisë të Fakultetit të Shkencave Mjekësore.

 

Kritere të përgjithshme që duhet të plotësoj/në kandidati/ët

 

  • Të zotërojë aftësitë e nevojshme profesionale për vendin e punës për të cilin konkuron;
  • Të jetë i aftë të garantoj standardin e cilësisë dhe efikasitetin në mësimdhënie.
  • Të ketë aftësinë e punës në grup dhe të komunikimit profesional me kolegët dhe studentët;
  • Të mos jetë i dënuar me vendim të formës së prerë të Gjykatës për kryerjen e një vepre penale si dhe të mos jetë person nën hetim;
  • Të jetë i aftë nga ana shëndetësore;
  • Të ketë eksperiencë në punë.

 

Kriteret bazë:

 

1. Të jetë diplomuar “Farmacist” në Universitetin Mjekësor të Tiranës; Fakulteti i Mjekësisë; Dega Farmaci ose në nje universitet te huaj.

2. Duhet të zoteroje te pakten graden shkencore titullin “Doktor i Shkencave”.

3. Të ketë të paktën 5 vite përvojë akademike ose professional, brenda ose jashtë vendi.

4. Të përmbushin kriteret, që përcaktohen nga aktet ligjore dhe nënligjore në fuqi.

 

Dokumentacioni i kërkuar

 

1) Kërkesë me shkrim drejtuar Universitetit “Luarasi”

2) Fotokopje të diplomave dhe të çertifikatës/ave së notave të noterizuar/a. (Diplomat të cilat janë marrë jashtë vendit, duhet të jenë të njohura paraprakisht pranë institucionit përgjegjës për njehsimin e diplomave sipas legjislacionit në fuqi).

3) Dy letra rekomandimi dhe të paktën një nga letrat të jetë nga punëdhënësi / drejtuesi i fundit nëse ka një të tillë;

4) Nëse ka pervoje të mëparshme në mësimdhënie, një nga letrat e rekomandimit të jetë nga titullari i IAL;

5) Fotokopje të dëshmive e kualifikimeve të ndryshme, si dhe të publikimeve e të pjesëmarrjeve në Konferenca Shkencore.

6) Fotokopje të kartës së identitetit, ose ndonjë dokumenti tjetër identifikimi;

7) Fotokopje të librezës së punës, nëse ka, apo vetëdeklarim punësimi ose vetëdeklarim si i punësuar;

8) Fotokopje e noterizuar e dëshmisë së zotërimit të gjuhës së huaj;

 

Skualifikohen dhe nuk kalojnë në fazën e dytë, thirrjen në intervistë, ata aplikantë të cilët paraqesin dokumenta të pa noterizuara, ose kanë mangësi në dokumentacionin e kërkuar.

 

Dokumentat duhet të dorëzohen permes shërbimit postar ose dorazi në adresën:

Universiteti “Luarasi”, Tiranë.

Adresa: Rruga e Elbasanit, Nd. 59, H.1

Njësia Administrative Nr.2,

Kodi Postar 1010 Tiranë, Shqipëri

 

Aplikim për Staf Akademik në Universitetin “Luarasi”

 

 

 

Afati për dorëzimin e dokumentave është nga deri më datë 15.09.2023 .

 

Për më shumë informacion ju lutem kontaktoni:

Zyrën e Burimeve Njerëzore të Universitetit “Luarasi” në adresen: Email: gea.gjineci@luarasi-univ.edu.al ose hr@luarasi-univ.edu.al

Mob: + 355697410923