Pronësia Intelektuale – Koncepti Juridik dhe Ekonomik‏

Pronësia Intelektuale – Koncepti Juridik dhe Ekonomik‏

Zyra e Studentit dhe Këshillimit të Karrierës organizoi leksionin e hapur “Pronësia Intelektuale – Koncepti Juridik dhe Ekonomik, referuar nga ekspertët e Drejtorisë së Përgjithshme të Patentave dhe Markave, me pjesëmarrjen e gjerë të studentëve të SHLUJ “Luarasi”.

 

Ky leksion i hapur u zhvillua në kuadër të Strategjisë Kombëtare të Pronësisë Intelektuale. Mbrojtja e të drejtave të pronësisë intelektuale nuk përbën më vetëm një çështje të një vendi, por është pjesë përbërëse dhe e pandarë e zhvillimeve rajonale e ndërkombëtare. Realizimi me efektivitet i kësaj mbrojtje tashmë përbën një shqetësim mbarëbotëror, për arsye të mundësive të mëdha që ekzistojnë për realizimin e shkeljeve si rrjedhojë e zhvillimeve globale, përfshirë ato teknologjike.

Në këtë leksion të hapur u trajtuan çështjet:

 • Pronësia Intelektuale si Koncept Juridik.
 • Përse quhet Pronësi Intelektuale.
 • Sa njihet Pronësia Intelektuale nga publiku i gjerë, impakti në treg.
 • Ndarja e Pronësisë Intelektuale në dy degë: E Drejta e Autorit që menaxhohet dhe mbrohet nga Zyra Shqiptare e Të Drejtës së Autorit, dhe Pronësia Industriale që menaxhohet dhe mbrohet nga Drejtoria e Përgjithshme e Patentave dhe Markave.
 • Patentat për shpikjet.
 • Kushtet për patentimin e një shpikjeje.
 • Markat Tregtare.
 • Mbrojtja e Markave Tregtare.
 • Dizenjot Industriale.
 • Të drejtat që lindin nga dhe pas regjistrimit.
 • Pronësi Intelektuale dhe Kapital Intelektual – Koncepti Ekonomik.
 • Kushtet e Pronësisë Intelektuale në vëndet në zhvillim.
 • Sistemi i mbrojtjes nga konkurrenca e pandershme dhe shkelja e të drejtave.
 • Aktualiteti në Shqipëri.
 • Strategjia Kombëtare e Pronësisë Intelektuale.

Sistemi i mbrojtjes së Pronësisë Intelektuale është i bazuar në një rrjet bashkëpunimi ligjor dhe  ndërinstitucional kombëtar dhe ndërkombëtar.

Tërësia e veprimtarisë në kuadër të implementimit të standardeve ndërkombëtare në mbrojtje të Pronësisë Intelektuale është sigurimi i të drejtave të Pronësisë Intelektuale, mirëfunksionimi i  sistemit gjyqësor, si dhe një infrastrukturë moderne e teknologjisë së informacionit dhe komunikimit. Në lidhje me Pronësinë Intelektuale, Strategjia Kombëtare sugjeron që sistemi duhet të inkurajojë transferimin e teknologjisë përmes tregut të transferimit të teknologjisë, në veçanti me shitjen dhe blerjen e teknologjisë së mbrojtur me patentë.

Këto elementë teorik dhe ligjorë me karakter ekonomik dhe moral, duhet të respektohen si një pjesë e rëndësishme e pasurimit të prodhuesve intelektualë. Në këtë këndvështrim, studentët luajnë një rol mjaft kyç në shpërndarjen e njohurive dhe sensibilizimin e gjerë mbi konceptet juridike dhe ekonomike të Pronësisë Intelektuale.