Portali Studenteve

AULA – STUDENT MANAGEMENT SYSTEM
Në kuadër të investimeve të vazhdueshme të  LUARASIT për përmirësimin e shërbimit ndaj Studentëve, është ndërtuar së fundmi Portali i Studentëve, i cili u siguron studentëve informacion të plotë në kohë reale me këto shërbime: Profili i Studimeve, Njihet me me Orarin mësimor, Njihet me Notat (rezultatet e studimeve), Njihet me Ecurinë e Studimeve, etj. Njihet me Kurrikulën (programin mësimor), Rregjistrohet për provimet e vjeshtës/dimrit/verës, Bën kërkesë për diplomim/c’ rregjistrim/ transferim/ vërtetim notash/ vërtetim studenti, etj. Merr njoftime nga strukturat universitare akademike dhe administrative, etj. Nëpërmjet këtij portali studenti ka mundësinë të bëj kërkesa online për informacion ndaj sekretarisë së LUARASIT. Ky portal mund të aksesohet në çdo vënd si dhe në mjediset e LUARASIT . Për të aksesuar këtë portal, mjafton të klikoni në adresën më poshtë:

SI TE AKSESONI

Per te aksesuar ne sistem ju duhet te pajiseni fillimisht me kredencialet. 

Login ID ka kete format: LUXY000n

  • LU– Luaras
  • X eshte kodi i ciklit , perkatesisht:
  • B– Bachelor
  • M– Master
  • Y eshte kodi i fakultetit, perkatesisht:
  • FE– fakulteti i ekomikse.
  • FD– fakulteti i drejtesise.
  • n – numer rendor ne sistemin Aula

Nese jeni student prane KU ” Luarasi” dhe nuk keni marre ende te dhenat per aksesin tuaj ne sistemin Aula, apo keni pyetje mbi sistemin, ju lutem na shkruani ne adresen aula@luarasi-univ.edu.al  

Ne kete email ju duhet te specifikoni te dhenat tuaja si: Emer, Atesi, Mbiemer, Fakulteti, Niveli i studimit, Dega, viti i regjistrimit.

Per te aksesuar ne sistem klikoni KETU