NJOFTIM

PËR SHPALLJEN E VENDEVE TË LIRA TË PUNËS PËR PERSONEL AKADEMIK PRANË KU “LUARASI”

KU “Luarasi”, për nevojat e plotësimit të stafit akademik në Fakultetin e Fakultetin e Teknologjisë së Informacionit dhe Inovacionit, njofton hapjen e procedurave të rekrutimit, sipas specifikimeve në vijim:

Departamenti Teknologjisë së Informacionit dhe Inovacionit

Emërimin e pedagogeve efektiv dhe/ose joefektiv, nga kandidatë të cilët plotësojnë kriteret e mëposhtme:

· Preferohen të zotërojnë diplomën “Doktor i Shkencave” në fushën e Teknologjisë së Informacionit dhe Inovacionit;

· Preferohen të kenë të paktën 5 vite eksperiencë pune në mësimëdhënie;

· Preferohen kandidatë me botime artikuj në revista të ndryshme periodike apo shkencore etj;

· Të jenë njohës i të paktën një gjuhë të huaj;

· Të përmbushin kriteret që përcaktohen nga aktet ligjore dhe nënligjore në fuqi;

Aplikantët e interesuar të depozitojnë kërkesën dhe dokumentet përkatëse pranë Zyrës së Burimeve Njerëzore të KU “Luarasi” ose të dërgojnë email në adresen info@luarasi-univ.edu.al deri në datë 05.10.2018.

Për më shumë informacion ju lutem kontaktoni:

Vasilika Mulla (Bezhani)

Përgjegjëse e Burimeve Njerëzore Email: vasilika.mulla@luarasi-univ.edu.al

Tel: 0688030950