DATAT E SEZONIT TË VJESHTËS SHTATOR 2017

DATAT E SEZONIT TË VJESHTËS SHTATOR 2017

NË BAZË TË KALENDARIT AKADEMIK 2016-2017 SHPALLIM DATAT E PROVIMEVE TË VJESHTË     

SEKRETARIA

 

Bachelor në Drejtësi

Datat e lëndëve të vitit të parë

Nr. Lënda Data
1. Teoria e së drejtës 04.09.2017
2. Histori e shtetit shqiptar&histori institucionesh 15.09.2017
3. Gjuhë e huaj – anglisht 14.09.2017.
4. E drejta kushtetuese 05.09.2017
5. E drejta civile 06.09.2017
6. E drejta penale (pejs. Përgjithshme) 07.09.2017
7. Lëndë me zgjedhje/Sociologji/psikologji juridike 08.09.2017

 

Datat e lëndëve të vitit të dytë

 Nr. Lënda Data
1. E Drejtë Administrative 11.09.2017
2. E Drejtë Penale (Pjesa e posacme) 12.09.2017
3. E drejtë detyrimesh 13.09.2017
4. E drejtë familjare 14.09.2017
5. E drejta romake 08.09.2017
6. E drejta e punës 08.09.2017
7. Lendë me zgjedhje(Prokurimet publike/(OJF) 08.09.2017

 

Datat e lëndëve të vitit të tretë

Nr. Lënda
1 Procedurë penale 11.09.2017
2 E drejte ndërkombëtare private 06.09.2017
3 Procedurë civile 07.09.2017
4 E drejtë Ndërkombtare publike 15.09.2017
5 Filozofi e së drejtës 15.09.2017
6 Lendë me zgjedhje(Teknikë legjislative) / Pronësi intelektuale 08.09.2017

Shënim:

  • 28-31- Rregjistrimi për sesionin e provimeve vjesht I
  • 18-19 dorëzimi i diplomave
  • 21-22 shtator – sesioni i diplomimit vjeshtë I
  • STUDENTI KA TË DREJTË TË JAP 4 PROVIME KU PËRFSHIHEN EDHE 2 PËRMIRËSIME.

 

 

Bachelor “Financë – Bankë”

VITI PARË FINANCË BANKË

 
  LËNDA DATA
1 Bazat e marketingut 04.09.2017
2 Bazat e Statistikes                                      05.09.2017
3 Matematik 1                                     06.09.2017
4 Matematike 2 07.09.2017
5 Bazat e Finances                               08.09.2017
6 Anglisht                                            11.09.2017
7 Makroekonomi 12.09.2017
8 Menaxhim Biznesi 13.09.2017
9 Makroekonomi 14.09.2017
10 Hartim dhe menaxhim Projektesh / Shkrim Akademik  14.09.2017
11 Histori i Mendimit Ekonomik        15.09.2017
 VITI DYTË FINANCË BANKË
  LËNDA DATA
1 Kontabilitet Kosto                                                 04.09.2017
2 Drejtim Marketingu                           04.09.2017
3 Menaxhimi i Operacioneve               05.09.2017
4 Kontabilitet Financiar 06.09.2017
5 Paraja dhe Banka 08.09.2017
6 Statistikë Biznesi 11.09.2017
7 Investime 12.09.2017
8 Informatikë 13.09.2017
9 Menaxhim Strategjik                         14.09.2017
10 Financat Publike 14.09.2017
11 Bazat e së Drejtës 15.09.2017
  VITI TRETË FINANCË BANKË
  LËNDA DATA
1 Analizë e Raporteve Financiare 04.09.2017
2 Tregjet dhe Institucionet Financiare 05.09.2017
3 Drejtim Financiar 05.09.2017
4 Drejtim Portofoli 06.09.2017
5 Kontabilitet Drejtimi 07.09.2017
6 Standartet Nderkombetare / Kontabilitetit 08.09.2017
7 Drejtim Bankar 11.09.2017
8 Menaxhim Risku 12.09.2017
9 E Drejta Financiare dhe Bankare 13.09.2017
  

Dt.21.09.2017 PROVIM FORMIMI (ME SHKRIM DHE GOJË)   DHE MBROJTJE DIPLOME

                       

 

Bachelor “Administrim Biznesi”

 

 DATAT E SEZONIT TE VJESHTES SHTATOR 2017

 

VITI PARË ADMINISTRIM BIZNES

   
LËNDA DATA
1 Baza e Kontabilitetit 04.09.2017
2 Bazat e Statistikës                               05.09.2017
3 Matematik 1                                     06.09.2017
4 Matematikë 2 07.09.2017
5 Bazat eFinances                                  08.09.2017
6 Anglisht                                            11.09.2017
7 Makroekonomi 12.09.2017
8 Menaxhim Biznesi 13.09.2017
9 Mikroekonomi 07.09.2017
10 Hartim dhe Menaxhim Projektesh / Shkrim Akademik  14.09.2017
11 Histori i Mendimit Ekonomik        15.09.2017
  

VITI DYTË ADMINISTRIM BIZNES

   
  LËNDA            DATA
1 Bazat e Marketingut 04.09.2017
2 Menaxhim Marketingu 04.09.2017
3 Menaxhimi i SME 05.09.2017
4 Politikat Ekonomike 06.09.2017
5 Kontabilitet Drejtimi 07.09.2017
6 Paraja dhe Banka 08.09.2017
7 Statistikë Biznesi 11.09.2017
8 Investime 12.09.2017
9 Informatikë 13.09.2017
10 Financat Publike 14.09.2017
11 Menaxhimi i  Burimeve Njerëzore 15.09.2017
 

VITI TRETË ADMINISTRIM BIZNES

   
                            LËNDA            DATA
1 Menaxhim Inovacionesh 04.09.2017
2 Tregjet e Institucioneve 05.09.2017
3 Menaxhim Operacionesh 05.09.2017
4 Biznes Nderkombëtar 06.09.2017
5 E Drejta Administrative 07.09.2017
6 Sjellje Organizative 08.09.2017
7 Sem.Special mbi Ekonominë 11.09.2017
8 Strategji Biznesi 12.09.2017
9 Politikat Financiare dhe Monetare 13.09.2017
 

DATA  22.09.2017 PROVIM FORMIMI(ME SHKRIM DHE GOJË)

MBROJTJE DIPLOME