Nënshkrimi i Memorandumit për partneritet Bashkëpunimi ndërmjet Inspektorati Qendror me Kolegjin e Universitetit Luarasi

Nënshkrimi i Memorandumit për partneritet Bashkëpunimi ndërmjet Inspektorati Qendror me Kolegjin e Universitetit Luarasi

Marreveshjet e Luarasit me institucione te ndryshme publike nuk jane nje qellim ne vetvete. Ne synojme te jemi sa me konkret. Shpesh institucionet publike “ankohen” per mungese bashkepunimi nga Universitetet.Ne marreveshje me Inspektorin Qendror ne qartesuam se ku mund te jemi efektiv. Te shpresojme qe implementimi i kesaj/ketyre marreveshje te jete/jene sa me konkrete dhe efektive.

Detyrimet e Luarasit nga kjo marreveshje jane :

Angazhim te stafit akademik dhe studenteve të KU Luarasi në studime të thelluara

Aktivitete të përbashkëta në nivel lokal, kombëtar dhe ndërkombëtar për edukim dhe ndërgjegjësimin e opinionit publik dhe biznesit për të mirën publike të inspektoriateve.

Trajnime, kurse profesionale të perbashkëta me stafet e inspektoriateve, te biznesit dhe studenteve qe synojne te punesohen ne kete sektor.

Sontazhe publike dhe me biznesin, për efektshmërinë e reformimit dhe mirëfunksionimit të inspektoriateve

Praktika mësimore t` studenteve të Luarasit në zyrat lokale dhe kombëtare të inspektoriatit

Angazhim për seminare të fokusuara me stafin akademik dhe studentët e Luarasit nga expertët e Inpektoriatit.

Botime periodike të përbashkëta , manuale praktike për inspektorët dhe biznesin.

http://www.insq.gov.al/nenshkrimi-i-memorandumit-per-partneritet-bashkepunimi-ndermjet-inspektorati-qendror-me-kolegjin-e-universitetit-luarasi/