NJOFTIM PËR SHPALLJEN E VENDEVE TË LIRA TË PUNËS PËR PERSONEL AKADEMIK PRANË KU “LUARASI”

NJOFTIM PËR SHPALLJEN E VENDEVE TË LIRA TË PUNËS PËR PERSONEL AKADEMIK PRANË KU “LUARASI”

NJOFTIM PËR SHPALLJEN E VENDEVE TË LIRA TË PUNËS PËR PERSONEL AKADEMIK PRANË KU “LUARASI”

KU “Luarasi”, për nevojat e plotësimit të stafit akademik, njofton hapjen e procedurave të rekrutimit, prane Fakultetit të Teknologjisë së Informacionit dhe Inovacionit, sipas specifikimeve në vijim:

 Në Departamentin Matematikë-Statistikë:

Emërimin e 1 pedagog efektiv, nga kandidatë të cilët plotësojnë kriteret e mëposhtme:
 Preferohet të zotërojnë diplomën “Doktor i Shkencave” në fushën e Matematikë-Statistikës dhe Teknologjisë së Informacionit;
 Preferohet të kenë jo më pak se 2 vite eksperiencë pune në fushën e Matematikë-Statistikës dhe Teknologjisë së Informacionit;
 Të jenë njohës i të paktën një gjuhë të huaj;
 Të përmbushin kriteret që përcaktohen nga aktet ligjore dhe nënligjore në fuqi;

Aplikantët e interesuar të depozitojnë kërkesën dhe dokumentet përkatëse pranë Zyrës së Burimeve Njerëzore të KU “Luarasi” ose të dërgojnë email në adresen info@luarasi-univ.edu.al deri në datë 15.02.2019.
Për më shumë informacion ju lutem kontaktoni:

Vasilika Mulla (Bezhani)
Pergjegjese e Burimeve Njerezore
Email: vasilika.mulla@luarasi-univ.edu.al
Tel: 0688030950