PËR SHPALLJEN E VENDEVE TË LIRA TË PUNËS PËR PERSONEL AKADEMIK PRANË KU “LUARASI”

PËR SHPALLJEN E VENDEVE TË LIRA TË PUNËS PËR PERSONEL AKADEMIK PRANË KU “LUARASI”

NJOFTIM

PËR SHPALLJEN E VENDEVE TË LIRA TË PUNËS PËR PERSONEL AKADEMIK PRANË KU “LUARASI”

KU “Luarasi”, për nevojat e plotësimit të stafit akademik në Fakultetin e Ekonomisë, njofton hapjen e procedurave të rekrutimit, sipas specifikimeve në vijim:

Në Departamentin e Administrim Biznes:

1- Emërimin e 1 pedagog joefektiv , nga kandidatë të cilët plotësojnë kriteret e mëposhtme:

  • Preferohen të zotërojnë diplomën “Doktor i Shkencave” në fushën e Administrim Biznesit;
  • Preferohen të kenë të paktën 5 vite eksperiencë pune në mësimëdhënie;
  • Preferohen kandidatë me botime artikuj në revista të ndryshme periodike apo shkencore etj;
  • Të jenë njohës i të paktën një gjuhë të huaj;
  • Të përmbushë kriteret që përcaktohen nga aktet ligjore dhe nënligjore në fuqi;

Aplikantët e interesuar të depozitojnë kërkesën dhe dokumentet përkatëse pranë Zyrës së Burimeve Njerëzore të KU “Luarasi” ose të dërgojnë email në adresen info@luarasi-univ.edu.al deri në datë 05.03.2018.

Për më shumë informacion ju lutem kontaktoni:

Vasilika Mulla (Bezhani)

Përgjegjëse e Burimeve Njerëzore Email: vasilika.mulla@luarasi-univ.edu.al

Tel: 0688030950