PËR SHPALLJEN E VENDEVE TË LIRA TË PUNËS PËR PERSONEL AKADEMIK PRANË KU “LUARASI”

PËR SHPALLJEN E VENDEVE TË LIRA TË PUNËS PËR PERSONEL AKADEMIK PRANË KU “LUARASI”

 

NJOFTIM

PËR SHPALLJEN E VENDEVE TË LIRA TË PUNËS PËR PERSONEL AKADEMIK PRANË KU “LUARASI”

KU “Luarasi”, për nevojat e plotësimit të stafit akademik, njofton hapjen e procedurave të rekrutimit, sipas specifikimeve në vijim:

 • Në Departamentin e së Drejtës Penale:
 • Emërimin e 1 pedagog efektiv, nga kandidatë të cilët plotësojnë kriteret e mëposhtme:
  • Preferohen të zotërojnë diplomën “Doktor i Shkencave” në fushën e së drejtës penale;
  • Preferohen kandidatë të cilët kanë të paktën 2 vite eksperiencë pune në mësimëdhënie;
  • Preferohen kandidatë me botime artikuj në revista të ndryshme periodike apo shkencore etj;
  • Të jenë njohës i një gjuhe të huaj;
   • Të përmbushë kriteret që përcaktohen nga aktet ligjore dhe nënligjore në fuqi;

Aplikantët e interesuar të depozitojnë kërkesën dhe dokumentet përkatëse pranë Zyrës së Burimeve Njerëzore të KU “Luarasi” ose të dërgojnë me email dokumentat e kërkuar në adresen info@luarasi-univ.edu.al deri në datë 15.09.2017.

Për më shumë informacion ju lutem kontaktoni:

Vasilika Mulla (Bezhani)

Përgjegjëse e Burimeve Njerëzore

Email: vasilika.mulla@luarasi-univ.edu.al

Tel: 0688030950