PËR SHPALLJEN E VENDEVE TË LIRA TË PUNËS PËR PERSONEL AKADEMIK PRANË KU “LUARASI”

PËR SHPALLJEN E VENDEVE TË LIRA TË PUNËS PËR PERSONEL AKADEMIK PRANË KU “LUARASI”

NJOFTIM

PËR SHPALLJEN E VENDEVE TË LIRA TË PUNËS PËR PERSONEL AKADEMIK PRANË KU “LUARASI”

KU “Luarasi”, për nevojat e plotësimit të stafit akademik, njofton hapjen e procedurave të rekrutimit, sipas specifikimeve në vijim:

Në Departamentin e Financë-Bankë:

 • Emërimin e 3 pedagogëve joefektivë, nga kandidatë të cilët plotësojnë kriteret e mëposhtme:
  • Preferohet të zotërojnë diplomën “Doktor i Shkencave” në fushën e Financës;
  • Preferohet të kenë jo më pak se 2 vite eksperiencë në fushën e e Menaxhimit të Sigurimeve;
  • Të jenë njohës i të paktën një gjuhë të huaj;
   • Të përmbushin kriteret që përcaktohen nga aktet ligjore dhe nënligjore në fuqi;          

 Në Departamentin e Ekonomiksit:

 • Emërimin e 1 pedagog joefektivë, nga kandidatë të cilët plotësojnë kriteret e mëposhtme:
  • Preferohet të zotërojë diplomën “Doktor i Shkencave” në fushën e Ekonomiksit;
  • Preferohet të ketë jo më pak se 2 vite eksperiencë në fushën e Menaxhimit të Sigurimeve;
  • Të jetë njohës i të paktën një gjuhë të huaj;
   • Të përmbushë kriteret që përcaktohen nga aktet ligjore dhe nënligjore në fuqi             

Në Departamentin e Administrim Biznes:

 • Emërimin e 3 pedagogëve joefektivë, nga kandidatë të cilët plotësojnë kriteret e mëposhtme:
  • Preferohet të zotërojnë diplomën “Doktor i Shkencave” në fushën e Administrim Biznesit;
  • Preferohet të kenë jo më pak se 2 vite eksperiencë në fushën e Menaxhimit të Sigurimeve;
  • Të jenë njohës i të paktën një gjuhë të huaj;
  • Të përmbushin kriteret që përcaktohen nga aktet ligjore dhe nënligjore në fuqi;                                                                                

Aplikantët e interesuar të depozitojnë kërkesën dhe dokumentet përkatëse pranë Zyrës së Burimeve Njerëzore të KU “Luarasi” ose të dërgojnë email në adresen info@luarasi-univ.edu.al deri në datë 25.10.2017.

Për më shumë informacion ju lutem kontaktoni:

Vasilika Mulla (Bezhani)

Pergjegjese e Burimeve Njerezore

Email: vasilika.mulla@luarasi-univ.edu.al

Tel: 0688030950