Projekti1Future – jOiNEd For sUsTainability – building climate REsilient communities in WB and EU

Projekti1Future – jOiNEd For sUsTainability – building climate REsilient communities in WB and EU

Nis zbatimi i projektit “1 FUTURE”, financuar nga Bashkimi Europian, që ka në fokus ngritjen e kapaciteteve për forcimin e kërkimit dhe mësimdhënies në fushat e lidhura me Zhvillimin e Qëndrueshëm dhe Ndryshimet Klimatike. Në këtë projekt të përbashkët janë të angazhuar 18 partnerë nga vende të ndryshme dhe 3 partnerë të asociuar. Pjesë e këtij programi të rëndësishëm është edhe universiteti “Luarasi”. Projekti: “jOiNEd For sUsTainability – building climate RESilient communities in WB and EU – 1FUTURE” filloi zbatimin e tij. Më 3 dhe 4 maj 2023 u organizua Takimi Fillestar i Projektit. Në të morën pjesë partnerë të projektit, institucione të BE-së, përfaqësues të ambasadave, përfaqësues të biznesit, përfaqësues të palëve të interesuara, si dhe staf e studentë të IAL-ve partnere në Projekt. Projekti synon të rrisë kapacitetet për forcimin e kërkimit dhe mësimdhënies në fushat që lidhen me Zhvillimin e Qëndrueshëm dhe Ndryshimet Klimatike. Bashkimi Evropian financon këtë projekt në kuadër të programit Erasmus+. Projekti zbatohet duke ndjekur objektivat e BE-së dhe konkretisht prioritetet që lidhen me Marrëveshjen e Gjelbër (EU GreenDeal).

Projekti, i cili do të koordinohet nga Universiteti i Tiranës, Fakulteti Ekonomik, do të zbatohet në partneritet me universitetet e Ballkanit Perëndimor, universitetet e vendeve të zhvilluara të BE-së dhe në bashkëpunim me partnerë joakademikë, si organizatat jofitimprurëse. dhe shoqatat e biznesit. Projekti do të fokusohet në zhvillimin dhe zbatimin e zgjidhjeve për të zbutur ndikimet e ndryshimeve klimatike dhe për të krijuar një të ardhme më të qëndrueshme.

Partnerët akademikë në projekt janë:

 • Universiteti i Tiranës (Shqipëri)
 • Universiteti Politeknik i Tiranës (Shqipëri)
 • Universiteti Luarasi (Shqipëri)
 • Universiteti i Tuzlës
 • Qendra për Studime të Biznesit (Bosnje-Hercegovinë),
 • Universiteti i Malit të Zi (Mali i Zi),
 • Universiteti i Lundit (Suedi),
 • Fachhochschule Eberswalde (Gjermani),
 • Università Iuav di Venezia (Itali).
 • Fakulteti i Shkencave Teknike, Universiteti i Novi Sadit (Serbi),
 • Universiteti Kiril dhe Metodi në Shkup (UKIM) (Maqedonia e Veriut)

Gjithashtu, partnerët joakademikë përfshijnë OJQ-të nga të gjitha vendet e Ballkanit Perëndimor që marrin pjesë në projekt, shoqatat e biznesit dhe njëkohësisht institucionet publike:

 • Dhoma e Tregtisë dhe Industrisë Tiranë (Shqipëri)
 • Agjencia Kombëtare e Kërkimit Shkencor dhe Inovacionit – AKKSHI (Shqipëri)
 • INSTITUTI PËR RUAJTJEN E NATYRËS NË SHQIPËRI (Shqipëri)
 • Dhoma e Ekonomisë e Federatës së Bosnjës dhe Hercegovinës (Bosnje dhe Hercegovinë)
 • Shoqata për Menaxhimin e Riskut AZUR (Bosnje dhe Hercegovinë)
 • OJQ Građevinarstvo – Nauka i Praksa – GNP (Mali i Zi)
 • Dhoma e Inxhinierëve të Malit të Zi (CEM) (Mali i Zi)

 

Projekti filloi në Prill 2023 dhe do të zbatohet për një periudhë 3-vjeçare.

 

Për më shumë informacion mbi Projektin, ju lutemi vizitoni www.1future.feut.edu.al 

 

 

Video Link:

https://www.youtube.com/watch?v=zAbaYtrvI4Y&embeds_euri=https%3A%2F%2Fwww.balkanweb.com%2F&source_ve_path=OTY3MTQ&feature=emb_imp_woyt