Titulli i pozicionit: Staf akademik i brendshëm në fushën e të Drejtës Publike

Titulli i pozicionit: Staf akademik i brendshëm në fushën e të Drejtës Publike

Aplikoni për Punë

KU “Luarasi” ofron shanse të barabarta punësimi

 

Ju mund te aplikoni për mundësi punësimi duke dërguar email në adresën:  info@luarasi-univ.edu.al  me subjekt pozicionin ku ju aspironi. Në email dërgoni bashkangjitur dokumentacionin e mëposhtëm:

 

  • CV
  • Letër referencë;
  • Kopje e dokumentit të identifikimit;
  • Kopje e diplomës dhe listës së notave;
  • Kopje e titujve apo gradave shkencore;
  • Kopje e mbrojtjes së një gjuhe të huaj;

 

Titulli i pozicionit: Staf akademik i brendshëm në fushën e të Drejtës Publike

 

Konform përcaktimeve të Ligjit nr. 80/2015, datë 22.07.2015 “Për arsimin e lartë dhe kërkimin shkencor në institucionet e arsimit të lartë në Republikën e Shqipërisë”, të Statutit të KU “Luarasi”, në departamentin “E Drejtë Publike” të Fakultetit te Drejtësisë, kërkohet staf akademik i brendshëm, 1 (një) vend të lirë pune.

Kandidati kërkohet të jetë diplomuar në fushën e të Drejtës Publike. Preferohet me njohuri/përvojë pedagogjiko-universitare në fushën e të Drejtës Publike.

Në vijim janë specifikuar edhe kriteret që duhet të përmbushë kandidati për këtë vend vakant:

  1. të zotërojë së paku gradën shkencore “Doktor Shkencash” në fushën e të Drejtës Publike;
  2. të zotërojë diploma/çertifkata të tjera universitare në fushën përkatëse;
  3. të ketë të paktën 5 vite eksperiencë pune në mësimdhënie në institucionet e arsimit të lartë brenda apo jashtë vendit, në fushën e të Drejtës Publike
  4. të përmbushë kriteret që përcaktohen nga aktet ligjore dhe nënligjore në fuqi;

Procedurat e përzgjedhjes dhe emërimit do të bëhen mbështetur në aktet ligjore dhe nënligjore të përmendura më sipër.