POZICIONE VAKANTE PËR PERSONEL AKADEMIK EFEKTIV-FAKULTETI I DREJTËSISË

POZICIONE VAKANTE PËR PERSONEL AKADEMIK EFEKTIV-FAKULTETI I DREJTËSISË

FAKULTETI I DREJTËSISË

 

Kriteret e punësimit për Personel Akademik Efektiv Viti akademik 2023-2024

 

Departamenti i së Drejtës Private

 

 • Kandidati kërkohet të jetë diplomuar në fushën e të Drejtës Private. Preferohet me njohuri/përvojë universitare në fushën e të Drejtës Private;
 • Prefrohet që kandidati të ketë kontribute kërkimore-shkencore në fushën e së drejtës.
 • Të zotërojë gradën shkencore “Doktor i Shkencave” në fushën përkatëse, preferohet të mbajë titullin Profesor i Asociuar.
 • Të ketë të paktën 5 vite eksperiencë pune me kohë të plotë në mësimdhënie në institucionet e arsimit të lartë brenda apo jashtë vendit, në fushën e të Drejtës Private;
 • Të jenë njohës i të paktën një gjuhe të huaj;
 • Të përmbush kriteret që përcaktohen nga aktet ligjore dhe nënligjore në fuqi.

 

Departamenti i së Drejtës Penale

 

 • Kandidati kërktohet të jetë diplomuar në fushën e të Drejtës Penale. Preferohet me njohuri/përvojë universitare në fushën e të Drejtës Penale;
 • Prefrohet që kandidati të ketë kontribute kërkimore-shkencore në fushën e së drejtës.
 • Të zotërojë gradën shkencore “Doktor i Shkencave” në fushën përkatëse, preferohet të mbajë titullin Profesor i Asociuar.
 • Të ketë të paktën 5 vite eksperiencë pune me kohë të plotë në mësimdhënie në institucionet e arsimit të lartë brenda apo jashtë vendit, në fushën e të Drejtës Penale;
 • Të jenë njohës i të paktën një gjuhe të huaj;
 • Të përmbush kriteret që përcaktohen nga aktet ligjore dhe nënligjore në fuqi.

 

Departamenti i së Drejtës Publike

 

 • Kandidati kërkohet të jetë diplomuar në fushën e të Drejtës Publike. Preferohet me njohuri/përvojë universitare në fushën e të Drejtës Publike;
 • Preferohet që kandidati të ketë kontribute kërkimore-shkencore në fushën e së drejtës.
 • Të zotërojë gradën shkencore “Doktor i Shkencave” në fushën përltatëse, preferohet të mbajë titullin Profesor i Asociuar.
 • Të ketë të paktën 5 vite eksperiencë pune me kohë të plotë në mësimdhënie në institucionet e arsimit të lartë brenda apo jashtë vendit, në fushën e të Drejtës Publike;
 • Të jenë njohës i të paktën një gjuhe të huaj;
 • Të përmbush kriteret që përcaktohen nga aktet ligjore dhe nënligjore në fuqi.
 
Dokumentacioni i personave të interesuar duhet të përmbajë :
 1. Kërkësen formale duke specifikuar edhe departamentin  ku janë të interesuar bazuar në fushën e kërkimit shkencor apo eksperiencat relevante të mëparshme 
 2. Kopje CV
 3. Dokumentacioni që provon arsimimin, si dhe kualifikimet përkatëse
 4. Dokumentacioni që provon eksperiencat apo kontribute në fusha të ndryshme akademike dhe jo vetëm
 5. Dokumentacioni që provon gjuhën e huaj
 6. Cdo lloj dokumentacioni tjetër, si psh referenca etj , i cili i shërben cilësisë së dosjes personale të kandidatëve.

 

Dokumentacioni duhet të paraqitet elektronikisht në adresën që ju do vendosni, si dhe fizikisht.

Afati për paraqitjen e dokumentacionit nga personat e interesuar është deri në datën 20.09.2023, ora 16.00.