JOB ANNOUNCEMENT: FOR FULL-TIME ADMINISTRATIVE STAFF OF “LUARASI” UNIVERSITY FOR THE ACADEMIC YEAR 2022-2023

JOB ANNOUNCEMENT: FOR FULL-TIME ADMINISTRATIVE STAFF OF “LUARASI” UNIVERSITY FOR THE ACADEMIC YEAR 2022-2023

Universiteti “Luarasi”, në zbatim të Urdhrit të Drejtorit Ekzekutiv  datë 01.7.2021 “ Për punësimin e personelit administrativ me kohë të plote për vitin akademik 2022 – 2023, shpall njoftimin për konkurrim të hapur, për vendin e lirë të punës :

Përshkrimi i vendit të punës

 

Personeli administrativ ; Burime Njerezore me kohë të plotë, që do të punësohet do të anagazhohet në:

 

 • Të ketë arsim te larte -niveli pare dhe/ose niveli i dyte – “Ekonomik”ose “Drejtesi”;
 • Preferohet të ketë jo më pak se 3 vite eksperiencë pune në fushat përkatese;
 • Të jenë njohës i të paktën një gjuhë të huaj;
 • Të jenë njohës i programeve kompjuterike paketa office.
 • Të përmbushin kriteret që përcaktohen nga aktet ligjore dhe nënligjore në fuqi;

 

Kritere të përgjithshme që duhet të plotësoj/në kandidati/ët

 • Të jetë shtetas shqiptar me zotësi të plotë për të vepruar
 • Të zotërojë aftësitë e nevojshme profesionale për vendin e punës për të cilin konkuron;
 • Të jetë i aftë të garantoj standardin e cilësisë dhe efikasitetin në ushtrimin e detyres.
 • Të ketë aftësinë e punës në grup dhe të komunikimit profesional me kolegët dhe studentët;
 • Të mos jetë i dënuar me vendim të formës së prerë të Gjykatës për kryerjen e një vepre penale si dhe të mos jetë person nën hetim;
 • Të jetë i aftë nga ana shëndetësore;
 • Të ketë eksperiencë në punë.

 

Kriteret bazë:

 • Të kete arsim te larte -niveli pare dhe/ose niveli i dyte – “Ekonomik”ose “Drejtesi”;
 • Preferohet të ktete jo më pak se 3 vite eksperiencë pune në fushat perkatese;
 • Të jenë njohës i të paktën një gjuhë të huaj;
 • Të jenë njohës i programeve kompjuterike paketa office.
 • Të përmbushin kriteret që përcaktohen nga aktet ligjore dhe nënligjore në fuqi;

 

Dokumentacioni i kërkuar

 

 • Kërkesë me shkrim drejtuar Universitetit “Luarasi”
 • Fotokopje të diplomave dhe të çertifikatës/ave së notave të noterizuar/a. (Diplomat të cilat janë marrë jashtë vendit, duhet të jenë të njohura paraprakisht pranë institucionit përgjegjës për njehsimin e diplomave sipas legjislacionit në fuqi).
 • Dy letra rekomandimi dhe të paktën një nga letrat të jetë nga punëdhënësi / drejtuesi i fundit nëse ka një të tillë;
 • Fotokopje të dëshmive e kualifikimeve të ndryshme, si dhe të publikimeve e të pjesëmarrjeve në Konferenca Shkencore.
 • Fotokopje të kartës së identitetit, ose ndonjë dokumenti tjetër identifikimi;
 • Fotokopje të librezës së punës, nëse ka, apo vetëdeklarim punësimi ose vetëdeklarim si i punësuar;
 • Fotokopje e noterizuar e dëshmisë së zotërimit të gjuhës së huaj;

 

Nuk kualifikohen dhe nuk kalojnë në fazën e dytë, thirrjen në intervistë, ata aplikantë të cilët paraqesin dokumente të pa noterizuara, ose kanë mangësi në dokumentacionin e kërkuar.

 

Dokumentet duhet të dorëzohen përmes shërbimit postar ose dorazi në adresën:

Universiteti “Luarasi”, Tiranë.

Adresa: Rruga e Elbasanit, Nd. 59, H.1

              Njësia Administrative Nr.2, Kodi Postar 1010

              Tiranë, Shqipëri

Aplikim për Staf Akademik në Universitetin “Luarasi”

 

Afati për dorëzimin e dokumenteve është deri më datë 15.07.2022 .

 

Për më shumë informacion ju lutem kontaktoni:

Zyrën e Burimeve Njerëzore të Universitetit “Luarasi” në adresen:

Email: hr@luarasi-univ.edu.al.

Mob:  + 355688030950